Salapi

Isang Online Treasure Hunt
Para sa Ikaapat na Taon ng High School (Araling Panlipunan)

Panimula

Noong unang panahon, kung hindi nila kayang punan ang kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng pagtatanim ay nakikipagpalitan ng produkto ang mga tao sa sistemang barter. Ngayon, upang makuha ang kailangan ay gumagamit tayo ng salapi o pera.

Ano ang salapi? Saan ito nanggaling? Bakit pababago-bago ang halaga ng salapi? Paano itinataya ang halaga ng salapi?

Sasagutin natin ang mga katanungang ito sa tulong ng mga "weblink". Basahin ang mga tanong sa ibaba at hanapin ang sagot sa mga website na nakalista. Pagkatapos ay sagutin ang Malaking Tanong.

Gagawin ninyo ito sa mga pangkat na binubuo ng tatlo hanggang apat na mag-aaral.

O, handa na ba kayo? Halina’t mag-ipon tayo ng baul ng kaalaman tungkol sa salapi.


Mga Tanong

1.      Ano ang mga modernong anyo (forms) ng salapi? Magbigay ng tatlong anyo.
2.
      Ano ang pagkakaiba ng commodity money at fiat money? Alin sa mga ito ang Philippine peso?
3.
     Depreciation ang tawag sa mabilis na pagbaba ng halaga ng pera o salapi. Paano o bakit ito nangyayari? Ano ang tawag sa pagtaas ng halaga ng salapi?
4.
      Bakit pabago-bago ang exchange rate?
5.
      Peso ang pera sa anu-anong mga bansa? Alin ang pinakamaliit ang halaga kung ihahambing sa US dollar?
6.
      Ano ang layunin ng monetary policy?
7.
      Sino ang nag-imbento ng perang papel (paper money)?
8.
      Ano ang Gold Standard?
9.
      Ano ang tawag sa unang “coins” sa Pilipinas?
 

Mga Sanggunian

Central banks
http://en.wikipedia.org/wiki/Central_bank/Monetary_policy

Exchange rate
http://en.wikipedia.org/wiki/Exchange_rates

Peso
http://en.wikipedia.org/wiki/Peso
Paalala: I-click ang mga link sa pahinang ito.

Currency     
http://encarta.msn.com/encnet/refpages/refarticle.aspx?refid=761579205

Money
http://encarta.msn.com/encnet/refpages/RefArticle.aspx?refid=761556418&pn=1&para=7#p7

Kasaysayan ng pera o salapi (History of money)
http://www.pbs.org/wgbh/nova/moolah/history.html

Ano ang pera o salapi (What is money)
http://www.british-museum.ac.uk/worldofmoney/world_what.html
http://www.socialstudieshelp.com/Eco_Money.htm

Ang kuwento ng pera (The story of money)
http://www.bsp.gov.ph/about_bsp/moneymuseum/discover/page_01.htm
Paalala: I-click ang mga link sa susunod na pahina upang makita ang buong kuwento.


Malaking Tanong

Gumawa ng isang poster na tumatalakay sa "Kahalagahan o Papel ng Salapi sa Ekonomiya". Dapat may text at litrato o guhit ang poster.

Isang poster lamang ang gagawin ng inyong pangkat. Magtulungan kayo sa pagbubuo nito. Tiyakin na ang bawat miyembro ay may ambag sa isusumite ng pangkat.

Isumite ang inyong poster sa susunod na linggo.


Sinulat nina L. Perjes at P. Arinto