Ang Pamilyang Asyano

Isang Online Treasure Hunt
Para sa Ikalawang Taon ng High School (Filipino)

 

Panimula

Itinuturing ang pamilya na “basic unit of society”. Madalas, kapag naririnig ang salitang pamilya, inaakalang isa lamang ang kahulugan nito. Ngunit iba-iba ang istruktura ng pamilya sa bawat kultura.

Sa araling ito, tutunghayan natin ang istruktura at pagpapahalaga sa pamilya sa tatlong bansang Asyano: Tsina, Thailand, at India. Aalamin natin ang mga katangian ng mga pamilya sa iba’t ibang lipunang ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang teksto sa Internet.

Ito’y isang gawain pampangkat. Tatlo hanggang apat na miyembro sa bawat pangkat. May mga tanong sa ibaba na magsisilbing gabay sa pagbabasa at pagsusulit na rin kung naunawaan ninyo ang mga tekstong binasa. Isulat ang inyong mga sagot sa mga tanong. Pagkatapos ay sundin ang panuto sa Malaking Tanong. 


Mga Tanong
  1. Ilang pakahulugan (definition) ang ibinibigay sa salitang pamilya. Matapos unawain ang mga ito, magbigay ng inyong sariling pakahulugan.
  2. Ang salitang Thai na tumutukoy sa tatay ng iyong nanay ay “pu”. Ano ang katumbas nito sa Tagalog? Sa Bisaya? Pumili ng tatlo pang katawagang Thai sa mga kapamilya at ibigay ang mga katumbas na katawagan sa Filipino.
  3. Ano ang mga pagkakatulad ng tradisyunal na pamilyang Thai sa pamilyang Pilipino? Maglista ng tatlong pagkakatulad.
  4. Ilang uri ng istruktura ng pamilya mayroon sa India? Aling istruktura ang sinusunod ng nakararami doon?
  5. Ano ang di nagbago sa istruktura ng pamilyang Tsino? Ano ang nag-iba?
  6. Ano ang tradisyunal na anyo ng “extended family”? Ano naman ang makabagong anyo nito?

Mga Sanggunian
Contrasting Definitions of the Family
http://www.iol.ie/~hlii/family.html

Learning Thai
http://www.learningthai.com/family.html

Thailand Life
http://www.thailandlife.com/thaifamily.html

Ang Pamilya
http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/New_Intermediate_Tagalog/Intermediate_Thematic_Lesson/Lessons/PamilyangPinoy/pamilyang_pinoyfs.htm

Mahalaga
: Pag nabuksan na ang Web page na ito ay i-click ang salitang “Culture” sa kaliwang bahagi ng screen. Doon makikita ang sanaysay na may pamagat na “Ang Pamilya”.

Indian Family Structure
http://www.complete-india.com/family.php

Chinese Family
http://www.birmingham.gov.uk/text/GenerateContent?CONTENT_ITEM_ID=777&CONTENT_ITEM_TYPE=0&MENU_ID=10080&EXPAND=10071http://www.birmingham.gov.uk/text/GenerateContent?CONTENT_ITEM_ID=777&CONTENT_ITEM_TYPE=0&MENU_ID=10080&EXPAND=10071

Are Asian Family Values the Future?
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/689159.stm


Malaking Tanong

Ngayon ay tunghayan naman ninyo ang inyong sariling pamilya. Ano ang istruktura ng inyong pamilya? Anong mga pagpapahalaga ang nagbibigkis sa inyong pamilya? Ano ang mga pagbabagong naganap o nagaganap sa inyong pamilya sa pagdaan ng panahon?

Sagutin ang mga tanong na ito sa pamamagitan ng isang sanaysay na may pamagat na “Ang Aming Pamilya”. Tiyaking maayos ang daloy ng inyong sanaysay mula sa introduksyon o panimula hanggang sa katawan at hanggang sa konklusyon o panghuli. Hindi kinakailangang sagutin ang mga tanong sa itaas nang sunod-sunod. Sa halip ay isulat ang mga ideya o kuro-kurong nais ninyong ipahawatig sa pinakalohikal na pagkakasunod-sunod. Gawing kaayaayang basahin ang inyong sanaysay sa pamamagitan ng paggamit ng mga angkop na salita, mga halimbawa o konkretong detalye, at siyempre pa, wastong baybay at balarila (grammar).

Bawat isa sa inyo ay susulat ng sanaysay. Isumite ang sanaysay sa susunod na pagkikita ng klase.


Sinulat nina M.C. Crusio at P. Arinto