Teaching with the Web:
A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kahalagahan Ng Agrikultura: Isang Online Treasure Hunt
Para sa Ikaapat ng Taon High School (Araling Panlipunan)

Sinulat nina A. Aguilar at P. Arinto

Panimula

Isa sa pinakamalaking sektor ng ekonomiya sa ating bansa ang agrikultura. Ngunit maraming kabataan ang walang pagpapahalaga sa agrikultura.
Panahon na upang palawakin natin ang ating kaalaman tungkol sa mahalagang sektor na ito. Sa online treasure na ito, makikilala natin ang bumubuo ng sektor ng agrikulutura, ang mga ambag nito sa pambansang ekonomiya, ang mga hamong kinakaharap nito, at ang mga programa ng pamahalaan upang maitaguyod ang agrikultura at repormang pansakahan.

Pag-aralang mabuti ang mga tanong sa ibaba. Ang mga ito ay magsisilbing gabay sa inyong pagbabasa ng ilang website tungkol sa paksa natin ngayon. Hanapin ang mga sagot sa mga tanong sa mga website na nakalista. Pagkatapos ay saguting ang Malaking Tanong.

Ang treasure hunt na ito ay pangkatang gawain. May tatlo hanggang apat na miyembro ang bawat pangkat. Game na ba kayo? Simulan na ang paghahanap.

Mga Tanong

  1. Ano ang agrikultura? Anu-anong mga gawain ang sakop nito?
  2. Bakit mahalaga ang agrikultura sa ekonomiya ng ating bansa?
  3. Ano ang food security? Paano ito matatamo?
  4. Bakit binibigyang diin sa Agricultural and Fisheries Modernization Act (AFMA) ang mga Strategic Agricultural and Fisheries Development Zones (SAFDZs) at Network of Areas for Agricultural and Agro-Industrial Development (NAAADs)?
  5. Anu-ano ang mga problema o suliraning kinakaharap ng sektor ng agrikultura ng Pilipinas? Ano ang mga iminumungkahing tugon ng pamahalaan sa mga suliraning ito? Isulat ang sagot sa isang table na may dalawang hanay: isa para sa mga suliranin at isa para sa mga iminumungkahing tugon.
  6. Ano ang kahalagan ng agrarian reform program? Ano ang mga hamon sa pagpapatupad ng programang ito?

Mga Sanggunian

I-click ang mga URL o website address na ito at hanapin ang mga sagot sa mga tanong.

Mensahe ng Kalihim ng Agrikultura
http://www.da.gov.ph/welcome.html

Mga programa sa agrikultura
http://www.da.gov.ph/welcome.html

Mga pakahukugan sa agrikultura
http://www.google.com/search?q=define:agriculture

Agricultural and Fisheries Modernization Act (AFMA)
http://afma.nafc.com.ph/primer.php

“Good but not good enough” - PPI
http://www.ppi.org.ph/archives/goodbut.htm

“Good news and bad news in Philippine agriculture”
http://money.inq7.net/topstories/printable_topstories.php?yyyy=2003&mon=02&dd=21&file=8

“CARP on its 12th Year”
http://www.philsol.nl/A00b/CARP-Borras-jun00.htm

The Philippine Medium-Term Development Plan 2001-04
http://www.logos-net.net/ilo/150_base/en/init/phi_7.htm#Chapter 8 Advancing Social Equity Through Agrarian Reform


Big Question

Ang agrikultura ay di lamang pagsasaka. Anu-ano ang mga trabaho at/o propesyon sa agrikultura? Tingnan ang lista sa website na ito: http://gravesffa.tripod.com/gravescountyffahomepage/id10.html.

Pagkatapos ay pumili kayo ng isang propesyon sa lista, maghanap ng isang taong ganoon ang propesyon, at kapanayamin siya tungkol sa kanyang trabaho. Maaaring makipagpanayam sa pamamagitan ng telepono o email.

Maaaring mga opisyal at /o kawani ng mga opisinang nasyunal ang kapanayamin. Isa na rito ang Kalihim ng agrikultura mismo. Maaari ding mga private individuals at/o mga nagtratrabaho sa mga pamantasan (universities), research centers at institutes ang kapanayamin.

Isulat ang resulta ng panayam sa isang ulat na naglalarawan ng taong nakapanayam.

Gawin ninyo ito bilang pangkatang gawain. Paghatian ninyo ang trabaho. Isumite ang inyong ulat makalipas ang dalawang linggo.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------