Teaching with the Web:
A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mga Pamanang Romano: Isang Online Treasure Hunt
Para sa Ikatlong Taon ng High School (Araling Panlipunan)

Sinulat nina G. Depositario at P. Arinto

Panimula

Isa sa mga pinakatanyag na kabihasnan sa kasaysayan ng daigdig ang kabihasnang Romano. Maraming aspeto sa modernong buhay ang namana natin sa kanila. Anu-ano ang mga ito? Tunghayan natin sa pamamagitan ng online treasure na ito.

Hanapin ang mga sagot sa mga tanong sa ibaba sa mga website na nakalista. I-click lamang ang website URL o adres upang mabuksan at mabasa ito. Pagkatapos ay sagutin ang Malaking Tanong.

Gawin ninyo ito sa isang pangkat na may tatlo o apat na miyembro. Sama-sama ninyong alamin ang mga pamanang Romano.

Mga Tanong

  1. Anong mga teknolohiyang inimbento at ginamit ng mga Romano ang ginagamit hanggang sa kasalukuyan?
  2. Anong mga aspeto ng sistema ng pagbibilang ng mga Romano ang makikita sa modernong sistema ng pagbibilang?
  3. Paghambingin ang kalendaryong Romano at modernong kalendaryo. Ilista ang mga pagkakatulad at pagkakaiba.
  4. Anong mga asignatura ang pinagaaralan ng mga batang Romano? Ano ang mga katumbas ng mga ito sa modernong paaralan?
  5. Bakit nagkaroon ng “War of the Orders?” Sino ang magkatunggali dito?
  6. Ano ang nagsisilbing check at balance sa posibleng pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga consul?
  7. Tumukoy ng dalawang konsepto at/o istruktura ng pamahalaan na maaaring nanggaling sa sistema ng pamahalaan ng mga Romano.
  8. Magbigay ng maikling paliwanag ng sistema ng patronage ng mga Romano.

Mga Sanggunian

Mga uri ng tao sa lipunang Romano
http://www.vroma.org/~bmcmanus/socialclass.html

Istruktura ng pamahalaang Romano
http://library.thinkquest.org/26602/republic.htm
http://library.thinkquest.org/26602/empire.htm
http://www.wsu.edu/~dee/ROME/REPUBLIC.HTM
http://www.vroma.org/~bmcmanus/romangvt.html

Teknolohiya ng mga Romano
http://www.bbc.co.uk/schools/romans/tech.shtml
http://myron.sjsu.edu/romeweb/ENGINEER/art2.htm
http://myron.sjsu.edu/romeweb/ENGINEER/art4.htm

Sistema ng pagbibilang
http://www.novaroma.org/via_romana/numbers.html

Kalendaryong Romano
http://www.clubs.psu.edu/up/aegsa/rome/romec.html
http://library.thinkquest.org/26602/timedates.htm

Edukasyon ng batang Romano
http://myron.sjsu.edu/romeweb/SOCIAL/art3.htm

Ang Malaking Tanong

Sumulat ng maikling sanaysay (tatlo hanggang apat na talata) tungkol sa ISA sa mga sumusunod na paksa:

  1. “Kung Bakit Natin Kailangang Makilala ang Kabihasnang Romano”
  2. “Ang Pinakamahalagang Pamana ng Kabihasnang Romano” (mula sa iyong sariling punto de bista—samakatwid, aling pamanang Romano ang pinaka nagugustuhan mo)

Bawat isa sa inyo ay susulat ng sariling sanaysay. Isumite ito sa susunod na pagtatagpo ng klase.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------