Pagtatasa sa Sarili

 
Direksyon: Punan ang mga patlang upang mabigyan ng tamang paglalarawan ang iyong ginawa sa WebQuest na ito.
 
 
Ako, si ____________________, bilang kasapi ng pangkat na gumawa ng WebQuest,
ay natutong  _________________________________________________________
__________________________________________________________________ .
Natutuhan ko na ang kompyuter at Internet ay mahalaga dahil ____________________
___________________________________________________________________
Sa among pangangalap ng mga datos at impormasyon kasama ang iba pang kasapi
sa pangkat, natutuhan kong maging   ______________________________________,
upang magtagumpay sa aking pananaliksik. Sa pakikitungo sa ibang tao, lalung lalo na
sa mga eksperto o dalubhasa, natutuhan ko ring maging   ______________________.
Kung kaya’t ako ay tahasang makapagpahayag nang walang pag-aalinlangan na
__________________________________________________________________.
Nagpapasalamat din ako kay/kina ____________________________________ dahil
siya/sila ay ________________________________________________________.