Teaching with the Web:
    A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests
 
             
 
Overview WebQuests Teacher’s Guides
to the WebQuests
Treasure Hunts Teacher’s Guides
to the Treasure Hunts
Forms Contributors
 
     
 

Gabay sa Guro para sa Ang Pamilyang Asyano

Asignatura at Baitang/Taon
Filipino 2

Printer Friendly Version


Mga Kasanayan Sa Pagkatuto
Ang paksa ng online treasure hunt na ito ay napapaloob sa dalawang tema sa ikatlong markahan sa Filipino 2—Kulturang Asyano at Pagpapahalagang Asyano. Binibigyang puna kasama ng unang nabanggit na tema ang tekstong expositori at “mga salita/pangungusap na nagpapakilala ng paglalagom ng kaisipan”. Ang Pagpapahalagang Asyano naman ay may pokus sa tekstong narativ, kasama ang “mga salita/pangungusap na kaugnay ng iba pang salita/pangungusap sa loob ng pahayag.”

Sa online treasure hunt na ito, babasahin ng mga mag-aaral ang ilang piling tekstong ekspositori—na pawang nasa Ingles liban sa isa (tingnan ang paliwanag sa ibaba)—upang sagutin sa wikang Filipino ang ilang katanungan tungkol sa teksto. Sa kanilang pagsagot sa mga tanong, matatasa ang ilang kakayahan sa mapanuring pagbasa ng teksto, lalo na ang kakayahang—

1. Makilala ang mga panandang diskurso (discourse marker) na nagbibigay-linaw sa mahihirap na bahagi ng teksto; at
2. Maipaliwanag ang iba’t ibang pakahulugang napapaloob sa teksto: konseptwal, proposisyonal, kontekstwal, at pragmatic.

Kakaunti lamang ang website o Web page sa wikang Filipino na makikita sa World Wide Web, kung kaya’t gumagamit ng mga website sa wikang Ingles sa online treasure hunt na ito. Ngunit ang limitasyong ito ay isang ring pagkakataong masanay sa translation o pagsasalin ang mga mag-aaral at guro, at sa ganitong paraan ay higit na lalawak ang kanilang talasalitaan sa Filipino.

Sa kabilang banda naman ay maaaring isalin muna ng guro ang mga nilalaman ng mga Web page na pinili at ang nakasalin na bersyon ang siyang ipababasa sa mga mag-aaral.

Liban sa kasanayan sa mapanuring pagbasa, sinasanay din ang mga mag-aaral sa malikhaing pagsulat ng kathang-buhay, sa pamamagitan ng pagsagot nila sa Malaking Tanong sa online treasure hunt na nagsasabing sumulat sila ng isang sanaysay tungkol sa paksang “Ang Aking Pamilya”. Ang espesipikong kasanayan sa pagkakatuto patungkol dito ito ay:

1. Naipamamalas ang kahusayan sa pagbubuo ng magkakaugnay na kaisipan; at
2. Nakasusunod sa mga tiyak na pamantayan sa pasulat na komunikasyon: wastong baybay, wastong bantas, wastong istruktura, kawastuang gramatika.

Panahon ng Pag-Aaral
2-3 araw

Proseso
Bago isagawa ang online treasure hunt, gawin ang sumusunod:
1. Sa tulong ng Center Manager, i-save ang lahat ng website na gagamitin upang hindi na mangailangan ng Internet connection. Tiyaking lahat ng saved website ay maaaring mapuntahan o ma-access mula sa lahat ng computer sa computer lab.
2. Ilagay ang treasure hunt sa lahat ng computer sa lab.
3. Maaaring mag-print ng sipi ng treasure hunt para sa mga mag-aaral (isang sipi para sa bawat grupo o pangkat). I-print ang printer-friendly version (upang makuha ang bersyong ito, i-click ang printer icon o drawing sa kanang itaas na bahagi ng pahina kung saan mababasa ang online treasure hunt na ito).
4. Sa klase ay bumuo ng mga pangkat na may tatlo o apat na miyembro.
5. Ang bawat pangkat ay gagamit ng isang computer. Kung higit ang dami ng pangkat sa dami ng computer, hatiin ang mga pangkat sa dalawa. Ang unang grupo ng mga pangkat ay gagamit ng computer lab sa unang araw habang nasa silid-aralan ang ikalawang grupo. Sa susunod na araw naman ang ikalawang grupo ng mga pangkat ang gagamit ng computer lab. Maghanda ng gawain para sa grupong maiiwan sa silid-aralan.
6. Ipaliwanag ang proseso ng online treasure hunt. Alamin kung may kasanayan ang mga mag-aaral sa paggamit ng computer (keyboard at mouse). Kung kinakailangan, dalhin ang mga mag-aaral sa computer laboratory at turuan sila kung paano gumamit nito.

Sa oras ng online treasure hunt (sa unang araw para sa unang grupo ng mga pangkat at sa ikalawang araw para sa ikalawang grupo ng mga pangkat, kung hindi sapat ang bilang ng computer para sa lahat ng pangkat):
1. Papasukin ang mga pangkat sa computer lab at paupuin ang bawat pangkat sa harap ng computer na iniatas sa kanila. Pasimulan agad ang pagbabasa ng online treasure hunt. Hindi na kailangan ang motivational activity dahil mismong ang paggamit ng computer ay motivational para sa mga bata. (Maaaring binuksan na ninyo ng Center Manager ang treasure hunt file sa bawat computer at ang gagawin na lamang ng mga pangkat ay magbasa. Maaari rin namang bigyan ng panuto ang mga pangkat kung paano buksan ang treasure hunt file.)
2. Gamitin ang oras na inilaan para sa inyong asignatura. Huwag manghiram ng oras ng ibang klase at/o guro. Magsimula at magtapos sa takdang oras. Inaasahang masasagot ng mga mag-aaral ang mga tanong sa treasure hunt sa loob ng 40-50 minuto. Ang Malaking Tanong ay sasagutin ng mga pangkat bilang gawaing bahay na isusumite kinabukasan.
3. Habang ginagawa ng mga mag-aaral ang treasure hunt, lumapit paminsan-minsan sa bawat pangkat at tulungan o gabayan sila kung kinakailangan. Itala sa isang teacher’s log/journal ang iyong mga obserbasyon tungkol sa kung paano ginagawa ng mga mag-aaral ang online treasure hunt.
4. Kolektahin ang mga sagot ng bawat pangkat sa mga tanong sa treasure hunt. Ipaalala na sasagutin ng bawat pangkat ang Malaking Tanong. Ipaalala rin na ang paglalagom sa aralin ay gagawin sa klase pagkatapos gawin ang treasure hunt ng lahat ng pangkat.
5. Buuin ang iyong mga tala tungkol sa online treasure hunt sa iyong teacher’s log/journal.

Pagkatapos ng online treasure hunt, sa loob ng silid-aralan (maaaring ito’y sa ikatlong araw kung nahati sa dalawang grupo ang mga pangkat at ginawa ng ikalawang grupo ang treasure hunt sa ikalawang araw):
1. Kolektahin/Kunin ang mga sagot sa Malaking Tanong. Maaari ding anyayahan ang ilang pangkat na magbigay ng buod ng kanilang sinulat na sanaysay.
2. Talakayin sa klase ang mga sagot sa bawat tanong sa online treasure hunt, kasama ang Malaking Tanong. Tiyaking naunawaan ng lahat ang mahahalagang punto ng aralin.
3. Sa isang papel, ipasulat sa bawat mag-aaral ang kanilang kuro-kuro tungkol sa online treasure hunt bilang estratehiya ng pag-aaral. Ipasulat sa kanila:
• kung ano ang kanilang pinaka nagustuhan sa online treasure hunt;
• kung sa anong bahagi ng gawain sila nahirapan; at
• kung ano ang kanilang mungkahi upang higit na mapabuti ang paggawa ng online treasure hunt sa uulitin.
4. Isaalang-alang ang mga kuro-kuro ng mga mag-aaral at ang iyong mga obserbasyon sa susunod na paggawa ng online treasure hunt.
 
 
   
   
       

Copyright 2004 by the Foundation for IT Education & Development. All rights reserved.