Teaching with the Web:
    A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests
 
             
 
Overview WebQuests Teacher’s Guides
to the WebQuests
Treasure Hunts Teacher’s Guides
to the Treasure Hunts
Forms Contributors
 
     
 

Gabay sa Guro para sa Choosing a Career


Asignatura at Taon
Edukasyong Pagpapahalaga 3

Printer Friendly Version

Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Learning Objectives/Competencies)
Ang araling ito ay napapaloob sa yunit tungkol sa “Paggawa at Pagpapasya” sa ikaapat na markahan.

Layunin ng yunit na:
1. Maisaalang-alang ng mga mag-aaral ang mga salik sa pagpili ng hanapbuhay o kurso sa kolehiyo;
2. Matukoy nila ang sariling interes at natatanging potensyal kaugnay ng pagpili ng hanapbuhay o kurso sa kolehiyo;
3. Makilala nila ang mga kasanayan na kinakailangan sa iba’t ibang kurso sa kolehiyo at sa hanapbuhay;
4. Makabalangkas sila ng mga paraan sa pagpapaunlad ng talino at kakayahan tungo sa kagalingan sa paggawa;
5. Mapahalagahan nila ang kahusayan (excellence) sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuting kalidad ng paggawa;
6. Maipamalas nila ang paghanga sa mga taong naging matagumpay bunga ng mabuting paggawa; at
7. Mapahalagahan ang mga gawaing magbibigay-daan sa pagkamit ng mabuting hinaharap.

Panahon ng Pag-aaral
Kalahati hanggang isang buong markahan (4-8 linggo dahil isang oras lamang sa isang linggo ang Edukasyong Pagpapahalaga)

Proseso
Bago gawin ang online treasure hunt, gawin ang sumusunod:
1. Sa tulong ng Center Manager, i-save ang lahat ng website na gagamitin sa online treasure hunt upang hindi na mangailangan ng Internet connection. Tiyaking lahat ng saved website ay maaaring mapuntahan or ma-access mula sa lahat ng computer sa computer lab.
2. Ilagay ang treasure hunt sa lahat ng computer sa lab.
3. Maaaring mag-print ng kopya ng treasure hunt para sa mga mag-aaral (isang kopya para sa bawat grupo o pangkat). (optional)
4. Sa klase ay bumuo ng mga pangkat na may tatlo o apat na miyembro.
5. Ang bawat pangkat ay gagamit ng isang computer. Kung higit ang dami ng pangkat sa dami ng computer, hatiin ang mga pangkat sa dalawa. Ang unang grupo ng mga pangkat ay gagamit ng computer lab sa unang araw habang nasa silid-aralan ang ikalawang grupo. Sa susunod na araw naman ang ikalawang grupo ng mga pangkat ang gagamit ng computer lab. Maghanda ng gawain para sa grupong maiiwan sa silid-aralan.
6. Ipaliwanag ang proseso ng online treasure hunt. Alamin kung may kasanayan ang mga mag-aaral sa paggamit ng computer (keyboard at mouse). Kung kinakailangan, dalhin ang mga mag-aaral sa computer laboratory at turuan sila kung paano gumamit nito.

Sa oras ng online treasure hunt (sa unang araw para sa unang grupo ng mga pangkat at sa ikalawang araw para sa ikalawang grupo ng mga pangkat, kung hindi sapat ang bilang ng computer para sa lahat ng pangkat):
1. Papasukin ang mga pangkat sa computer lab at paupuin ang bawat pangkat sa harap ng computer na iniatas sa kanila. Pasimulan agad ang pagbabasa ng online treasure hunt. Hindi na kailangan ang motivational activity dahil mismong ang paggamit ng computer ay motivational para sa mga bata. (Maaaring binuksan na ninyo ng Center Manager ang treasure hunt file sa bawat computer at ang gagawin na lamang ng mga pangkat ay magbasa. Maaari rin namang bigyan ng panuto ang mga pangkat kung paano buksan ang treasure hunt file.)
2. Gamitin ang oras na inilaan para sa inyong asignatura. Huwag manghiram ng oras ng ibang klase at/o guro. Magsimula at magtapos sa takdang oras. Inaasahang masasagot ng mga mag-aaral ang mga tanong sa treasure hunt sa loob ng 30-40 minuto. Ang Malaking Tanong ay sasagutin ng mga mag-aaral bilang gawaing bahay; mayroon silang dalawang linggo para dito.
3. Habang ginagawa ng mga mag-aaral ang treasure hunt, lumapit paminsan-minsan sa bawat pangkat at magbigay ng tulong kung kinakailangan. Itala sa isang teacher’s log/journal ang iyong mga napapansin sa kung paano ginagawa ng mga mag-aaral ang online treasure hunt.
4. Pagkatapos sagutin ng mga pangkat ang mga maliit na tanong sa online treasure hunt, talakayin sa klase ang mga sagot. Tiyaking naunawaan ng lahat ang mahahalagang punto ng aralin. Gawin ang pagtatalakay sa loob ng 15-20 minuto.
5. Ipaalala na sasagutin nila ang Malaking Tanong bilang gawaing bahay at isusumite ang sagot makalipas ang dalawang linggo.
6. Sa loob ng dalawang linggong ito ay i-monitor ang bawat pangkat upang matiyak na ginagawa nila ang proyekto at makapagsusumite sila sa takdang araw.

Sa takdang araw ng pagsusumite ng sagot sa Malaking Tanong:
1. Pumili ng ilang grupo na magbabasa ng kanilang ulat sa harap ng klase.
2. Talakayin sa klase ang mahahalagang puntos ng gawain. Mahalaga ang pagtatalakay na ito bilang pagtatapos sa aralin at pagbibigay halaga sa ginawa ng mga mag-aaral sa loob ng dalawang linggo.
3. Bago magtapos ang klase ay ipasagot sa bawat mag-aaral ang pagtatasa sa sarili at ka-grupo.
4. Pagkatapos ng klase, markahan ang bawat isang ulat gamit ang rubric.
5. Maaaring ding bigyan ng puntos ang pagtatasa sa sarili at ka-grupo na isasama sa pinal na grado para sa sagot sa Malaking Tanong.

 
   
   
       

Copyright 2004 by the Foundation for IT Education & Development. All rights reserved.