Teaching with the Web:
    A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests
 
             
 
Overview WebQuests Teacher’s Guides
to the WebQuests
Treasure Hunts Teacher’s Guides
to the Treasure Hunts
Forms Contributors
 
     
 

Gabay sa Guro para sa Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino

Asignatura at Baitang/Taon
Araling Panlipunan 1

Printer Friendly Version


Mga Kasanayan Sa Pagkatuto
Saklaw ng online treasure hunt ang paksang “Konsolidasyon at Integrasyon” ng kolonyal na pamamalakad noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, at “Pagsilang ng Nasyonalismo”.

Ang unang paksa ay ikalwang bahagi ng Yunit III ng kurikulum ng Araling Panlipunan 1 at ang ikalawang paksa ay unang paksa sa Yunit IV.

Ang mga saklaw na kasanayan sa pagkatuto ay ang sumusunod:
1. Nasusuri ang mga pangunahing katangian ng pamahalaang kolonyal;
2. Nasusuri ang patakarang pangkabuhayan na ipinatupad ng pamahalaan;
3. Nasusuri ang mga pagbabagong kultural na naganap sa panahon ng Kastila;
4. Nabibigyang-puna ang kalagayan ng mga karapatan ng mga Pilipino sa panahong kolonyal; at
5. Nasusuri ang epekto ng patakarang kolonyal sa pag-usbong ng nasyonalismo.

Panahon ng Pag-Aaral
1 linggo (5 araw)

Proseso
Bago isagawa ang online treasure hunt, gawin ang sumusunod:
1. Sa tulong ng Center Manager, i-save ang lahat ng website na gagamitin upang hindi na mangailangan ng Internet connection. Tiyaking lahat ng saved website ay maaaring mapuntahan o ma-access mula sa lahat ng computer sa computer lab.
2. Ilagay ang treasure hunt sa lahat ng computer sa lab.
3. Maaaring mag-print ng sipi ng treasure hunt para sa mga mag-aaral (isang sipi para sa bawat grupo o pangkat). I-print ang printer-friendly version (upang makuha ang bersyong ito, i-click ang printer icon o drawing sa kanang itaas na bahagi ng pahina kung saan mababasa ang online treasure hunt na ito).
4. Sa klase ay bumuo ng mga pangkat na may tatlo o apat na miyembro.
5. Ang bawat pangkat ay gagamit ng isang computer. Kung higit ang dami ng pangkat sa dami ng computer, hatiin ang mga pangkat sa dalawa. Ang unang grupo ng mga pangkat ay gagamit ng computer lab sa unang araw habang nasa silid-aralan ang ikalawang grupo. Sa susunod na araw naman ang ikalawang grupo ng mga pangkat ang gagamit ng computer lab. Maghanda ng gawain para sa grupong maiiwan sa silid-aralan. (Maaaring gamitin ng unang grupo ng mga pangkat ang oras sa ikalawang araw para sa pag-eensayo ng kanilang drama o skit.)
6. Ipaliwanag ang proseso ng online treasure hunt. Alamin kung may kasanayan ang mga mag-aaral sa paggamit ng computer (keyboard at mouse). Kung kinakailangan, dalhin ang mga mag-aaral sa computer laboratory at turuan sila kung paano gumamit nito.

Sa oras ng online treasure hunt (sa unang araw para sa unang grupo ng mga pangkat at sa ikalawang araw para sa ikalawang grupo ng mga pangkat, kung hindi sapat ang bilang ng computer para sa lahat ng pangkat):
1. Papasukin ang mga pangkat sa computer lab at paupuin ang bawat pangkat sa harap ng computer na iniatas sa kanila. Pasimulan agad ang pagbabasa ng online treasure hunt. Hindi na kailangan ang motivational activity dahil mismong ang paggamit ng computer ay motivational para sa mga bata. (Maaaring binuksan na ninyo ng Center Manager ang treasure hunt file sa bawat computer at ang gagawin na lamang ng mga pangkat ay magbasa. Maaari rin namang bigyan ng panuto ang mga pangkat kung paano buksan ang treasure hunt file.)
2. Gamitin ang oras na inilaan para sa inyong asignatura. Huwag manghiram ng oras ng ibang klase at/o guro. Magsimula at magtapos sa takdang oras. Inaasahang masasagot ng mga mag-aaral ang mga tanong sa treasure hunt sa loob ng 40-50 minuto. Ang gawain sa Malaking Tanong naman ay kailangang paghandaan, kung kaya’t gagawin ito matapos maisagawa ang online treasure hunt ng lahat ng pangkat.
3. Habang ginagawa ng mga mag-aaral ang treasure hunt, lumapit paminsan-minsan sa bawat pangkat at tulungan o gabayan sila kung kinakailangan. Itala sa isang teacher’s log/journal ang iyong mga obserbasyon tungkol sa kung paano ginagawa ng mga mag-aaral ang online treasure hunt.
4. Kolektahin ang mga sagot ng bawat pangkat sa mga tanong sa treasure hunt. Ipaalala na gagawin ng bawat pangkat ang Malaking Tanong. Ipaalala rin na ang paglalagom sa aralin ay gagawin sa klase pagkatapos gawin ang treasure hunt ng lahat ng pangkat.
5. Buuin ang iyong mga tala tungkol sa online treasure hunt sa iyong teacher’s log/journal.

Pagkatapos ng online treasure hunt, sa loob ng silid-aralan (maaaring ito’y sa ikatlong araw kung nahati sa dalawang grupo ang mga pangkat at ginawa ng ikalawang grupo ang treasure hunt sa ikalawang araw):
1. Talakayin sa klase ang mga sagot sa bawat tanong sa online treasure hunt. Tiyaking naunawaan ng lahat ang mahahalagang punto ng aralin.
2. Pagkatapos ay isa-isang magtatanghal ang mga pangkat ng kanilang drama o skit. Upang manood ang lahat sa bawat pagtatanghal at huwag mag-inhay lamang, gawing audience participation ang pagtatasa sa mga pagtatangahal (halimbawa ay tatanungin silang kung sumasangayon ba sila na MAHUSAY NA MAHUSAY, KATAMTAMAN LAMANG ANG HUSAY, o DI GAANONG MAHUSAY ang pagtatanghal. Kung kukulangin ng oras ay ipagpatuloy ang pagtatanghal sa susunod na sesyon.
3. Sa dakong huli ng unang araw ng pagtatanghal, ipasulat sa bawat mag-aaral ang kanilang kuro-kuro tungkol sa online treasure hunt bilang estratehiya ng pag-aaral. Ipasulat sa kanila:
• kung ano ang kanilang pinaka nagustuhan sa online treasure hunt;
• kung sa anong bahagi ng gawain sila nahirapan; at
• kung ano ang kanilang mungkahi upang higit na mapabuti ang paggawa ng online treasure hunt sa uulitin.
4. Isaalang-alang ang mga kuro-kuro ng mga mag-aaral at ang iyong mga obserbasyon sa susunod na paggawa ng online treasure hunt.
 
 
   
   
       

Copyright 2004 by the Foundation for IT Education & Development. All rights reserved.