Teaching with the Web:
    A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests
 
             
 
Overview WebQuests Teacher’s Guides
to the WebQuests
Treasure Hunts Teacher’s Guides
to the Treasure Hunts
Forms Contributors
 
     
 

Gabay sa Guro para sa Ang Kultura ng Timog Silangang Asya

Asignatura at Baitang/Taon
Filipino 2

Printer Friendly Version


Mga Kasanayan Sa Pagkatuto
Pinapaksa ng online treasure hunt na ito ang “Kulturang Asyano” na isang tema sa ikatlong markahan sa Filipino 2. Dahil malawak ang paksa, binibigyang pansin sa aralin na ito ang kultura lamang ng Timog Silangang Asya, partikular ang kultura ng Pilipinas, Malaysia, at Indonesia.

Ang estratehiyang ginagamit ay ang pagbibigay sa mga mag-aaral ng ilang tanong tungkol sa paksa na masasagot lamang nila sa pamamagitan ng pagbabasa ng ilang piling website. Bagaman nasa Ingles ang mga website liban sa tatlo, nahahasa pa ring ang ilang kakayahan sa wikang Filipino, dahil kinakailangang maintindihan ang mga tanong (na nasa wikang Filipino) at ibigay ang mga sagot sa wikang Filipino. Samakatwid ay nahahasa ang kakayahan sa pagsasalin o translation, na saklaw ang kasanayan sa wastong baybay, wastong bantas, wastong istruktura, wastong gramatika, at iba pang aspeto ng tamang paggamit ng wika.

Binabanggit sa kurikulum na kasama ng temang “Kulturang Asyano” ang pag-aaral ng tekstong expositori at “mga salita/pangungusap na nagpapakilala ng paglalagom ng kaisipan”. Hinihingi ng Malaking Tanong sa online treasure hunt na sumulat ng isang sanaysay ang mga mag-aaral tungkol sa isang bagay o aspeto ng kutura na matatagpuan sa tatlong bansang nabanggit. Samakatawid ay natututo ang mga mag-aaral na sumulat ng halimbawa ng tekstong expositori.

Kung nanaisin, maaaring isalin muna ng guro ang mga nilalaman ng mga Web page na pinili at ang nakasalin na bersyon ang siyang ipababasa sa mga mag-aaral.

Panahon ng Pag-Aaral
2-3 araw

Proseso
Bago isagawa ang online treasure hunt, gawin ang sumusunod:
1. Sa tulong ng Center Manager, i-save ang lahat ng website na gagamitin upang hindi na mangailangan ng Internet connection. Tiyaking lahat ng saved website ay maaaring mapuntahan o ma-access mula sa lahat ng computer sa computer lab.
2. Ilagay ang treasure hunt sa lahat ng computer sa lab.
3. Maaaring mag-print ng sipi ng treasure hunt para sa mga mag-aaral (isang sipi para sa bawat grupo o pangkat). I-print ang printer-friendly version (upang makuha ang bersyong ito, i-click ang printer icon o drawing sa kanang itaas na bahagi ng pahina kung saan mababasa ang online treasure hunt na ito).
4. Sa klase ay bumuo ng mga pangkat na may tatlo o apat na miyembro.
5. Ang bawat pangkat ay gagamit ng isang computer. Kung higit ang dami ng pangkat sa dami ng computer, hatiin ang mga pangkat sa dalawa. Ang unang grupo ng mga pangkat ay gagamit ng computer lab sa unang araw habang nasa silid-aralan ang ikalawang grupo. Sa susunod na araw naman ang ikalawang grupo ng mga pangkat ang gagamit ng computer lab. Maghanda ng gawain para sa grupong maiiwan sa silid-aralan. (Para sa unang grupo ng mga pangkat maaaring gamitin ang oras sa ikalawang araw sa pagplaplano tungkol sa sanaysay ng hinihingi sa Malaking Tanong.)
6. Ipaliwanag ang proseso ng online treasure hunt. Alamin kung may kasanayan ang mga mag-aaral sa paggamit ng computer (keyboard at mouse). Kung kinakailangan, dalhin ang mga mag-aaral sa computer laboratory at turuan sila kung paano gumamit nito.

Sa oras ng online treasure hunt
(sa unang araw para sa unang grupo ng mga pangkat at sa ikalawang araw para sa ikalawang grupo ng mga pangkat, kung hindi sapat ang bilang ng computer para sa lahat ng pangkat):
1. Papasukin ang mga pangkat sa computer lab at paupuin ang bawat pangkat sa harap ng computer na iniatas sa kanila. Pasimulan agad ang pagbabasa ng online treasure hunt. Hindi na kailangan ang motivational activity dahil mismong ang paggamit ng computer ay motivational para sa mga bata. (Maaaring binuksan na ninyo ng Center Manager ang treasure hunt file sa bawat computer at ang gagawin na lamang ng mga pangkat ay magbasa. Maaari rin namang bigyan ng panuto ang mga pangkat kung paano buksan ang treasure hunt file.)
2. Gamitin ang oras na inilaan para sa inyong asignatura. Huwag manghiram ng oras ng ibang klase at/o guro. Magsimula at magtapos sa takdang oras. Inaasahang masasagot ng mga mag-aaral ang mga tanong sa treasure hunt sa loob ng 40-50 minuto. Ang Malaking Tanong ay sasagutin ng mga pangkat bilang gawaing bahay na isusumite makalipas ang isang linggo.
3. Habang ginagawa ng mga mag-aaral ang treasure hunt, lumapit paminsan-minsan sa bawat pangkat at tulungan o gabayan sila kung kinakailangan. Itala sa isang teacher’s log/journal ang iyong mga obserbasyon tungkol sa kung paano ginagawa ng mga mag-aaral ang online treasure hunt.
4. Kolektahin ang mga sagot ng bawat pangkat sa mga tanong sa treasure hunt. Ipaalala na sasagutin ng bawat pangkat ang Malaking Tanong. Ipaalala rin na ang paglalagom sa aralin ay gagawin sa klase pagkatapos gawin ang treasure hunt ng lahat ng pangkat.
5. Buuin ang iyong mga tala tungkol sa online treasure hunt sa iyong teacher’s log/journal.

Pagkatapos ng online treasure hunt, sa loob ng silid-aralan (maaaring ito’y sa ikatlong araw kung nahati sa dalawang grupo ang mga pangkat at ginawa ng ikalawang grupo ang treasure hunt sa ikalawang araw):
1. Talakayin sa klase ang mga sagot sa mga tanong sa online treasure hunt. Tiyaking naunawaan ng lahat ang mahahalagang punto ng aralin.
2. Talakayin kung paano sasagutin ang Malaking Tanong. Bigyang diin ang pagiging collaborative ng pananaliksik para sa sanaysay at ang pagsulat nito. Magbigay ng tips o pointers kung paano magtutulungan ang mga miyembro ng bawat pangkat sa gawaing ito. Tiyaking nauunawaan ng lahat ang hinihingi ng tanong at magtakda ng petsa ng pagsusumite (ito ay dapat makalipas ang isang linggo mula sa ikalawang araw ng treasure hunt).
3. Sa isang papel, ipasulat sa bawat mag-aaral ang kanilang kuro-kuro tungkol sa online treasure hunt bilang estratehiya ng pag-aaral. Ipasulat sa kanila:
• kung ano ang kanilang pinaka nagustuhan sa online treasure hunt;
• kung sa anong bahagi ng gawain sila nahirapan; at
• kung ano ang kanilang mungkahi upang higit na mapabuti ang paggawa ng online treasure hunt sa uulitin.
4. Isaalang-alang ang mga kuro-kuro ng mga mag-aaral at ang iyong mga obserbasyon sa susunod na paggawa ng online treasure hunt.

Tungkol sa Malaking Tanong:
1. Maghanda ng rubric o scoring guide na gagamitin sa ebalwasyon ng sanaysay na hinihingi. Ipaalam ang rubric bago pa man nila simulan ang gawain (halimbawa ay sa araw na tatalakayin ninyo sa klase ang mga sagot sa mga maliliit na tanong sa online treasure hunt).
2. Upang matiyak na ginagawa ng mga mag-aaral ang sanaysay sa linggong nakalaan para dito, magtanong tungkol dito sa bawat pagtatagpo ng klase (class meeting).
3. Sa takdang araw ay kunin o kolektahin ang mga sanaysay ng lahat ng grupo.
4. Markahan ang mga sanaysay ayon sa rubric at ipaalam sa mga mag-aaral ang kanilang iskor o marka.
 
 
   
   
       

Copyright 2004 by the Foundation for IT Education & Development. All rights reserved.