Teaching with the Web:
    A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests
 
             
 
Overview WebQuests Teacher’s Guides
to the WebQuests
Treasure Hunts Teacher’s Guides
to the Treasure Hunts
Forms Contributors
 
     
 

Gabay sa Guro para sa Mga Pamanang Romano


Asignatura at Taon
Araling Panlipunan 3

Printer Friendly Version


Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Learning Objectives/Competencies)
Ang araling ito ay isa sa mga aralin sa Yunit II, Ang Daigdig sa Panahon ng Transisyon, sa kurikulum ng Araling Panlipunan para sa Ikatlong Taon ng Paaralang Sekondarya.

Ang paksa ay kulturang Romano. Layunin ng aralin na maunawaan ng mga mag-aaral kung bakit kinakailangang pag-aralan ang kulturang Romano.

Ang estratehiya ay online treasure hunt, kung saan sa halip na makikinig sa isang lektyur ang mga mag-aaral at magbabasa ng isang teksbuk lamang, magbabasa sila ng ilang sangguniang galing sa Internet tungkol sa paksang ito. May mga tanong silang sasagutin na nagsisilbi ding gabay sa pagbabasa ng mga website.

Panahon ng Pag-aaral (Duration)
2-3 araw

Proseso
Bago gawin ang online treasure hunt, gawin ang sumusunod:
1. Sa tulong ng Center Manager, i-save ang lahat ng website na gagamitin sa online treasure hunt upang hindi na mangailangan ng Internet connection. Tiyaking lahat ng saved website ay maaaring mapuntahan or ma-access mula sa lahat ng computer sa computer lab.
2. Ilagay ang treasure hunt sa lahat ng computer sa lab.
3. Maaaring mag-print ng kopya ng treasure hunt para sa mga mag-aaral (isang kopya para sa bawat grupo o pangkat). (optional)
4. Sa klase ay bumuo ng mga pangkat na may tatlo o apat na miyembro.
5. Ang bawat pangkat ay gagamit ng isang computer. Kung higit ang dami ng pangkat sa dami ng computer, hatiin ang mga pangkat sa dalawa. Ang unang grupo ng mga pangkat ay gagamit ng computer lab sa unang araw habang nasa silid-aralan ang ikalawang grupo. Sa susunod na araw naman ang ikalawang grupo ng mga pangkat ang gagamit ng computer lab. Maghanda ng gawain para sa grupong maiiwan sa silid-aralan.
6. Ipaliwanag ang proseso ng online treasure hunt. Alamin kung may kasanayan ang mga mag-aaral sa paggamit ng computer (keyboard at mouse). Kung kinakailangan, dalhin ang mga mag-aaral sa computer laboratory at turuan sila kung paano gumamit nito.

Sa oras ng online treasure hunt (sa unang araw para sa unang grupo ng mga pangkat at sa ikalawang araw para sa ikalawang grupo ng mga pangkat, kung hindi sapat ang bilang ng computer para sa lahat ng pangkat):
1. Papasukin ang mga pangkat sa computer lab at paupuin ang bawat pangkat sa harap ng computer na iniatas sa kanila. Pasimulan agad ang pagbabasa ng online treasure hunt. Hindi na kailangan ang motivational activity dahil mismong ang paggamit ng computer ay motivational para sa mga bata. (Maaaring binuksan na ninyo ng Center Manager ang treasure hunt file sa bawat computer at ang gagawin na lamang ng mga pangkat ay magbasa. Maaari rin namang bigyan ng panuto ang mga pangkat kung paano buksan ang treasure hunt file.)
2. Gamitin ang oras na inilaan para sa inyong asignatura. Huwag manghiram ng oras ng ibang klase at/o guro. Magsimula at magtapos sa takdang oras. Inaasahang masasagot ng mga mag-aaral ang mga tanong sa treasure hunt sa loob ng 30-40 minuto. Ang Malaking Tanong ay sasagutin ng mga mag-aaral bilang gawaing bahay; mayroon silang dalawang linggo para dito.
3. Habang ginagawa ng mga mag-aaral ang treasure hunt, lumapit paminsan-minsan sa bawat pangkat at magbigay ng tulong kung kinakailangan. Itala sa isang teacher’s log/journal ang iyong mga napapansin sa kung paano ginagawa ng mga mag-aaral ang online treasure hunt.
4. Kolektahin ang mga sagot ng bawat pangkat sa mga tanong sa treasure hunt. Ipaalala na sasagutin ng bawat isang mag-aaral ang Malaking Tanong bilang gawaing bahay at isusumite ang sagot (isang sanaysay na binubuo ng 4-5 tatala) sa klase kinabukasan. Ipaalala din na ang paglalagom sa aralin ay gagawin sa klase pagkatapos gawin ang treasure hunt ng lahat ng pangkat.
5. Buuin ang iyong mga tala tungkol sa online treasure hunt sa iyong teacher’s log/journal.

Pagkatapos ng online treasure hunt (sa loob ng silid-aralan):
1. Talakayin sa klase ang mga sagot sa bawat tanong sa online treasure hunt. Tiyaking naunawaan ng lahat ang mahahalagang punto ng aralin.
2. Talakayin din ang sagot sa Malaking Tanong. Maaaring atasan ang ilang mag-aaral na basahin ang isang parte o talata ng kanila sanaysay upang marinig ng lahat. Upang mahasa ang ilang kasanayan sa pakikinig, magtanong sa mga mag-aaral ng isa o dalawang tanong tungkol sa kanilang napakinggang talata.
3. Kolektahin ang lahat ng sanaysay.
4. Sa isang papel, ipasulat sa bawat mag-aaral ang kanilang kuro-kuro tungkol sa online treasure hunt bilang estratehiya ng pag-aaral. Ipasulat sa kanila:
• kung ano ang kanilang pinaka nagustuhan sa online treasure hunt;
• kung sa anong bahagi ng gawain sila nahirapan; at
• kung ano ang kanilang mungkahi upang higit na mapabuti ang paggawa ng online treasure hunt sa uulitin.
Isaalang-alang ang mga kuro-kuro ng mga mag-aaral at ang iyong mga obserbasyon sa susunod na paggawa ng online treasure hunt.
5. Gamitin ang rubric upang markahan ang mga sanaysay. Itala ang mga grado at ibalik ang mga markadong sanaysay sa lalong madaling panahon.

 
   
   
       

Copyright 2004 by the Foundation for IT Education & Development. All rights reserved.