Teaching with the Web:
    A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests
 
             
 
Overview WebQuests Teacher’s Guides
to the WebQuests
Treasure Hunts Teacher’s Guides
to the Treasure Hunts
Forms Contributors
 
     
 

Gabay sa Guro para sa Salapi

Asignatura at Taon
Araling Panlipunan 4

Printer Friendly Version


Mga Kasanayan sa Pagkatuto (Learning Objectives/Competencies)
Ang araling ito ay isa sa mga araling bumubuo ng yunit tungkol sa “Patakarang Pananalapi”.

Layunin ng araling ito na:
1. Maipaliwanag ng mga mag-aaral ang uri at gamit ng salapi;
2. Masuri nila ang dahilan at epekto ng pagbabago ng halaga ng salapi;
3. Matalakay ang paraan upang mapatatag ang halaga ng salapi; at
4. Magkaroon ng panimulang kaalaman tungkol sa kaugnayan ng pandaigdigang sistema ng pananalapi at pambansang sistema.

Panahon ng Pag-aaral (Duration)
2-3 araw

Proseso
Bago gawin ang online treasure hunt, gawin ang sumusunod:
1. Sa tulong ng Center Manager, i-save ang lahat ng website na gagamitin sa online treasure hunt upang hindi na mangailangan ng Internet connection. Tiyaking lahat ng saved website ay maaaring mapuntahan or ma-access mula sa lahat ng computer sa computer lab.
2. Ilagay ang treasure hunt sa lahat ng computer sa lab.
3. Maaaring mag-print ng kopya ng treasure hunt para sa mga mag-aaral (isang kopya para sa bawat grupo o pangkat). (optional)
4. Sa klase ay bumuo ng mga pangkat na may tatlo o apat na miyembro.
5. Ang bawat pangkat ay gagamit ng isang computer. Kung higit ang dami ng pangkat sa dami ng computer, hatiin ang mga pangkat sa dalawa. Ang unang grupo ng mga pangkat ay gagamit ng computer lab sa unang araw habang nasa silid-aralan ang ikalawang grupo. Sa susunod na araw naman ang ikalawang grupo ng mga pangkat ang gagamit ng computer lab. Maghanda ng gawain para sa grupong maiiwan sa silid-aralan.
6. Ipaliwanag ang proseso ng online treasure hunt. Alamin kung may kasanayan ang mga mag-aaral sa paggamit ng computer (keyboard at mouse). Kung kinakailangan, dalhin ang mga mag-aaral sa computer laboratory at turuan sila kung paano gumamit nito.

Sa oras ng online treasure hunt (sa unang araw para sa unang grupo ng mga pangkat at sa ikalawang araw para sa ikalawang grupo ng mga pangkat, kung hindi sapat ang bilang ng computer para sa lahat ng pangkat):
1. Papasukin ang mga pangkat sa computer lab at paupuin ang bawat pangkat sa harap ng computer na iniatas sa kanila. Pasimulan agad ang pagbabasa ng online treasure hunt. Hindi na kailangan ang motivational activity dahil mismong ang paggamit ng computer ay motivational para sa mga bata. (Maaaring binuksan na ninyo ng Center Manager ang treasure hunt file sa bawat computer at ang gagawin na lamang ng mga pangkat ay magbasa. Maaari rin namang bigyan ng panuto ang mga pangkat kung paano buksan ang treasure hunt file.)
2. Gamitin ang oras na inilaan para sa inyong asignatura. Huwag manghiram ng oras ng ibang klase at/o guro. Magsimula at magtapos sa takdang oras. Inaasahang masasagot ng mga mag-aaral ang mga tanong sa treasure hunt sa loob ng 30-40 minuto. Ang Malaking Tanong ay sasagutin ng mga mag-aaral bilang gawaing bahay; mayroon silang isang linggo para dito.
3. Habang ginagawa ng mga mag-aaral ang treasure hunt, lumapit paminsan-minsan sa bawat pangkat at magbigay ng tulong kung kinakailangan. Itala sa isang teacher’s log/journal ang iyong mga napapansin sa kung paano ginagawa ng mga mag-aaral ang online treasure hunt.
4. Pagkatapos sagutin ng mga pangkat ang mga maliit na tanong sa online treasure hunt, talakayin sa klase ang mga sagot. Tiyaking naunawaan ng lahat ang mahahalagang punto ng aralin. Gawin ang pagtatalakay sa loob ng 15-20 minuto.
5. Ipaalala na sasagutin nila ang Malaking Tanong bilang gawaing bahay at isusumite ang sagot makalipas ang isang linggo.
6. Sa loob ng isang linggong ito ay i-monitor ang bawat pangkat upang matiyak na ginagawa nila ang proyekto at makapagsusumite sila sa takdang araw.

Sa takdang araw ng pagsusumite ng sagot sa Malaking Tanong:
1. Kolektahin ang mga poster na sagot sa Malaking Tanong ng mga pangkat at ilagay ang mga ito sa dingding ng silid-aralan.
2. Sabihin sa mag-aaral na umikot sa silid at tingnan ang mga poster na gawa ng iba’t ibang grupo.
3. Pagkatapos makaikot ang mga mag-aaral, pag-usapan ninyo ang nilalaman ng mga poster. Maaaring kumuha ng informal poll o survey kung aling poster ang pinakamahusay sa lahat. Ngunit ang mahalaga ay mabigyang pansin ang mga mahahalagang punto sa aralin.
4. Bago magtapos ng klase, ipasagot sa bawat mag-aaral ang pagtatasa sa sarili at ka-grupo.
5. Pagkatapos ng klase ay markahan ang bawat isang poster. Gamitin ang rubric for posters.
6. Maaaring ding bigyan ng puntos ang pagtatasa sa sarili at ka-grupo na isasama sa pinal na grado para sa sagot sa Malaking Tanong.

 
   
   
       

Copyright 2004 by the Foundation for IT Education & Development. All rights reserved.