Teaching with the Web:
    A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests
 
             
 
Overview WebQuests Teacher’s Guides
to the WebQuests
Treasure Hunts Teacher’s Guides
to the Treasure Hunts
Forms Contributors
 
     
 

Gabay sa Guro para sa Ang Mga Alamat ng Dumanjug

ASIGNATURA AT BAITANG/TAON
Filipino 2

Printer Friendly Version


MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO
Ang webquest na ito ay isang estratehiya upang mahasa ang mga sumusunod na kasanayan sa pakikinig, pagbabasa at pagsulat:
1. Naisasagawa ang proseso ng maunawaang pakikinig;
2. Nalilinang ang kakayahang umunawa sa tekstong binasa batay sa mga tiyak na katangian;
3. Napauunlad ang kahusayang magpakahulugan sa nabasang teksto;
4. Nalilinang ang kasanayang maging mapanuri sa mga kaisipan, ideya, at kaalamang inilahad sa teksto;
5. Natatamo ang mga kasanayan sa paggamit ng Filipino sa paraang pasulat;
6. Naipakikita ang mayamang imahinasyon sa pagsulat ng isang tiyak na uri ng paglalahad; at
7. Naipamamalas ang pagkamalikhain sa pagsulat ng isang salaysay.

Ang paksa ng pakikinig, pagbabasa at pagsusulat sa webquest na ito ay mga kuwentong bayan, partikular ang mga alamat. Ang mga kasanayan sa pagkatuto tungkol dito ay ang mga sumusunod:
1. Nakikilala at nasusuri ang akda batay sa mga tiyak na katangian nito;
2. Napahahalagahan ang akdang pampanitikan batay sa mga dati ng kaalaman; at
3. Naipapamalas ang pagkamalikhain sa pagsulat ng iba’t ibang genre ng panitikan, lalo na ng alamat.

Liban dito, sinasanay sa pamamagitan ng webquest ang kakayahan ng mga mag-aaral na:
1. Gumamit ng World Wide Web bilang batis ng kaalamang (learning resource);
2. Magsagawa ng panayam gamit ang isang plano o gabay sa panayam (kasama rito ang kasanayan sa maunawaing pakikinig;
3. Gumamit ng isang word processing program sa paglalathala ng sinulat;
4. Makipagtulungan sa kapwa mag-aaral upang magkaroon ng mahusay na gawa; at
5. Magtasa ng sariling gawa at gawa ng mga kamag-aaral.

PANAHON NG PAG-AARAL
5 linggo

PROSESO

Bago simulan ang webquest:
1. Pag-aralan ang lahat ng bahagi ng webquest.
2. Maghanda ng isang work plan, kung saan nakasaad ang mga petsang sasaklawin ng bawat hakbang sa proseso ng webquest. Tiyaking matatapos sa loob ng magkakasunod (consecutive) na limang linggo ang webquest, upang mapanatili ang interes ng mga mag-aaral sa gawaing ito.
3. Pag-isipan kung paano paghahatian sa mga pangkat ang iba’t ibang paksa ng alamat. Maaaring isulat sa maliliit na papel ang iba’t ibang paksa (tungkol sa hayop, prutas, punong-kahoy, anyong tubig, pangalan ng lugar, atbp.), ilagay ang mga ito sa isang kahon, at kukuha ng isang papel ang bawat pangkat. Kung gayon, ihanda ang maliliit na papel at kahong paglalagyan sa mga ito.
4. Maghanda rin ng lista ng mga lokal na eksperto sa kuwentong bayan (folklore) na maaaring makapanayam ng mga mag-aaral kung sakaling wala silang makuhang alamat mula sa mga taga-komunidad. Isulat ang kanilang mga contact information (opisina, numero ng telepono, email). Makipag-ugnayan na rin sa kanila upang mahikayat silang tulungan ang mga mag-aaral sa kanilang pananaliksik sa takdang panahon sa webquest (Hakbang 3).
5. Ihanda ang mga materyales o kagamitang kailangang ibigay sa mga mag-aaral sa orientation session, katulad ng sipi ng webquest (i-print ang printer-friendly version; ito ang may panandang printer icon sa listahan ng mga webquest sa sourcebook na ito).
6. Makipag-ugnayan sa Center Manager tungkol sa paggamit ng computer center (ito ay isa sa mga dahilan kung bakit kailangan ng work plan) at hingin ang kanyang tulong sa ilang hakbang sa webquest (lalo na sa Hakbang 2 at 6).

Ang sumusunod ang mga kinakailangang gawin para sa bawat hakbang ng webquest:

Hakbang 1
Ipaliwanag sa klase ang webquest. Bigyang diin ang Gawain at Ebalwasyon at pagkatapos ay isa-isahin ang Proseso. Anyayahan ang mga mag-aaral na magtanong upang maliwanagan sila sa proyektong ito, at bigyan ng angkop na kasagutan ang kanilang mga tanong.

Bumuo ng mga pangkat ng estudyante na may 4-5 miyembro. Tiyaking mayroong magandang kombinasyon ng mga kakayahan sa bawat pangkat.

Bigyan ng panahon ang mga pangkat na pag-usapan kung sino sa kanila ang gaganap sa iba’t ibang papel o role. Tiyakin na ang pagpili ng mga papel ay hindi dikta ng isa o ilang miyembro lamang ng pangkat kundi bunga ng demokratikong pag-uusap ng lahat ng miyembro. Kinakailangang komportable ang bawat miyembro sa kanyang papel na gagampanan dahil mayroon siyang angkop na kakayahan para dito.

Hakbang 2
Isagawa ang online treasure hunt na may pamagat na “Ano Ang Alamat?” bilang panimulang gawain sa background research. (Tingnan ang gabay sa guro para sa online treasure hunt na ito.)

Ang higit na malalim na pagbabasa sa mga website at pagbabasa ng mga print resources katulad ng mga aklat at magasin ay maaaring gawin ng mga mag-aaral sa kanila vacant period at bilang gawaing pambahay.

Ngunit dapat ay matapos ang hakbang na ito sa loob ng isang linggo.

Hakbang 3
Ipaalala sa mga pangkat ang mga petsang saklaw ng hakbang na ito. Sa loob ng dalawang linggong inilaan dito, tanungin ng ilang beses sa isang linggo ang bawat pangkat tungkol sa kanilang field interviews.

Hakbang 4
Ipaalala sa mga pangkat na isulat ang mga burador ng alamat sa lalong madaling panahon upang magkaroon ng mas mahabang panahon sa pag-rerebisa dito, sa paggawa ng guhit o ilustrasyon, at sa pagsulat ng sanaysay na sumusuri sa mga pagpapahalagang binibigyang diin sa alamat.

Hakbang 5
Upang matulungan ang mga pangkat na magawa ang hakbang na ito, magtakda ng espesyal na pagkikita ng klase (class session) sa isang Sabado sa loob ng computer center. Maaaring buong araw ang pagtitipon na ito.

Sa una ay pag-uusapan ng bawat pangkat kung paaano higit na mapapaganda, kung kinakailangan, ang alamat na isinulat, ang mga guhit o ilustrasyon, at ang sanaysay na nagsusuri dito. Ipaalala sa mga pangkat na gawing gabay sa pagrerebisa ang rubric na makikita sa Ebalwasyon.

Pagkatapos ay i-eencode ng mga pangkat ang kanilang mga sinulat at ii-scan ang mga guhit gamit ang word processing software na mayroon ang computer center. Kung gayon ay tuturuan ninyo ng Center Manager ang mga mag-aaral kung paano gagawin ang mga ito.

Maaring hindi matapos ang pag-encode sa loob ng araw na ito. Ngunit magtakda ng araw ng pagsusumite sa susunod na linggo o makalipas ang ilang araw lamang. Sabihin sa mga pangkat na maaari nilang ipagpatuloy ang pag-encode sa mga susunod na araw, sa kanilang vacant period.

Hakbang 6
Kolektahin ang mga group output sa takdang araw sa loob ng klase.

Batiin ang mga mag-aaral sa kanilang pagkakabuo sa proyekto at magbigay ng maikling paglalagom ng mga natutunan nila sa paggawa ng webquest.

Hakbang 7
Pagkatapos ng paglalagom ay bigyan ng sipi ng self-assessment at peer evaluation forms ang bawat mag-aaral. Kung hindi makakagawa ng sipi para sa bawat isa ay isulat ang mga form sa manila paper upang kopyahin na lamang ng mga mag-aaral at sagutin sa isang pirasong papel. Maaaring ipagawa ang hakbang na ito bilang gawaing pambahay (homework) ngunit kolektahin ang mga sagot sa susunod na araw.

Pagkatapos ng webquest (kapag naisumite na ang mga group output at ang mga sagot sa self-assessment at peer evaluation):
1. Gamitin ang rubric sa ebalwasyon ng gawa ng bawat pangkat, bigyan ng angkop na puntos ang self-assessment at peer evaluation, at pagkatapos ay sumahin ang pinal na grado sa webquest ng bawat mag-aaral.
2. Ipaalam sa bawat mag-aaral ang kanyang grado sa webquest.

 
 
   
   
       

Copyright 2004 by the Foundation for IT Education & Development. All rights reserved.