Teaching with the Web:
    A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests
 
             
 
Overview WebQuests Teacher’s Guides
to the WebQuests
Treasure Hunts Teacher’s Guides
to the Treasure Hunts
Forms Contributors
 
     
 

Gabay sa Guro para sa Mga Nakatagong Kagandahan

ASIGNATURA AT BAITANG/TAON
Filipino 4

Printer Friendly Version


MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO
Hinahasa sa webquest na ito ang mga kakayahan ng mga mag-aaral sa pananaliksik at pagsulat ng isang publikasyon (na sa kasong ito ay brochure) na batay sa mga tala mula sa iba’t ibang paraan ng pananaliksik. Kasama sa mga paraang ito ang panayam, pagbabasa ng mga kasaysayan ng lugar at iba pang aklat, pagbabasa ng mga website, at pagkukuha ng mga litrato.

Sa anumang paraan ng pananaliksik, mahalaga ang pagsusulat ng tala. Ang mga kasanayan sa pagkatuto tungkol dito na inaasahang mahahasa sa webquest na ito ay ang mga sumusunod:
1. Nababatid at nagagamit nang wasto ang mga hakbang sa pagtitipon ng tala;
2. Nagagamit nang wasto ang iba’t ibang kagamitang pinagkukunan ng tala;
3. Nakikilala ang mga talang may kabuluhan at walang kabuluhan;
4. Naipamamalas ang kahusayan sa pag-uuri-uri ng mga tala;
5. Naipakikita ang kasanayan sa pagpapangkat-pangkat at pagsasaaayos ng mga tala ayon sa level nito;
6. Nakasusulat ng maayos na presentasyon ng mga natipong tala batay sa:
• pagkakaugnay-ugnay ng mga ideya
• wastong format
• wastong presentasyon
• wastong sangkap
• wastong nilalaman
• kawastuang gramatikal

Liban dito, sinasanay sa pamamagitan ng webquest ang kakayahan ng mga mag-aaral na:
1. Gumamit ng isang word processing program para sa paglalathala ng sinulat;
2. Makipagtulungan sa kapwa mag-aaral upang magkaroon ng mahusay na gawa; at
3. Magtasa ng sariling gawa at gawa ng mga kamag-aaral.

PANAHON NG PAG-AARAL
4 na linggo

PROSESO

Bago simulan ang webquest:
1. Pag-aralan ang lahat ng bahagi ng webquest.
2. Maghanda ng isang work plan, kung saan nakasaad ang mga petsang sasaklawin ng bawat hakbang sa proseso ng webquest. Tiyaking matatapos sa loob ng magkakasunod (consecutive) na apat na linggo ang webquest, upang mapanatili ang interes ng mga mag-aaral sa gawaing ito.
3. Kumuha ng lista ng mga barangay sa Tagbilaran City at Maribojoc. Pag-isipan kung paano iaatas sa mga pangkat ang mga barangay (isang barangay para sa isang pangkat). Ang isang paraan ay bubunot ang bawat grupo ng maliit na papel kung saan nakasulat ang pangalan ng barangay. Kung ito ang napiling paraan, ihanda ang maliliit na papel at kahong paglalagyan sa mga ito.
4. Ihanda ang mga materyales o kagamitang kailangang ibigay sa mga mag-aaral sa orientation session, katulad ng sipi ng webquest (i-print ang printer-friendly version; ito ang may panandang printer icon sa listahan ng mga webquest sa sourcebook na ito).
5. Makipag-ugnayan sa Center Manager tungkol sa paggamit ng computer center (ito ay isa sa mga dahilan kung bakit kailangan ng work plan) at hingin ang kanyang tulong sa ilang hakbang sa webquest (lalo na sa Hakbang 3 at 5).

Ang sumusunod ang mga kinakailangang gawin para sa bawat hakbang ng webquest:

Hakbang 1-2
Ipaliwanag sa klase ang webquest. Bigyang diin ang Gawain at Ebalwasyon at pagkatapos ay isa-isahin ang Proseso. Anyayahan ang mga mag-aaral na magtanong upang maliwanagan sila sa proyektong ito, at bigyan ng angkop na kasagutan ang kanilang mga tanong.

Bumuo ng mga pangkat ng estudyante na may 7-8 miyembro. Tiyaking mayroong magandang kombinasyon ng mga kakayahan sa bawat pangkat.

Isagawa ang pag-aatas ng barangay sa bawat pangkat.

Pagkatapos ay bigyan ng panahon ang mga pangkat na pag-usapan kung sino sa kanila ang gaganap sa iba’t ibang papel o role. Tiyakin na ang pagpili ng mga papel ay hindi dikta ng isa o ilang miyembro lamang ng pangkat kundi bunga ng demokratikong pag-uusap ng lahat ng miyembro. Kinakailangang komportable ang bawat miyembro sa kanyang papel na gagampanan dahil mayroon siyang angkop na kakayahan para dito.

Hakbang 3
Makipag-ugnayan sa Center Manager upang sa computer center ganapin ang susunod nyong klase kung saan babasahin ng mga mag-aaral ang mga website na nakalista sa Mga Sanggunian. Sa pamamagitan ng mga sangguniang ito makikita ng mga mag-aaral ang kahalagahan ng paggamit ng mga tala.

Ang pagbabasa naman ng tungkol sa kani-kanilang barangay ay dapat gawin ng mga mag-aaral sa kanilang vacant period. Dito itatala nila ang mga mahahalagang impormasyong mapupulot nila sa mga nakasulat na batis ng kaalaman.

Tiyaking magagawa ng mga mag-aaral ang hakbang na ito (background research) sa loob ng itinakdang panahon (2 linggo) sa pamamagitan ng mga paalala sa kanila tungkol dito at pagbibigay tulong kung kinakailangan.

Hakbang 4
Hindi ninyo kinakailangang sumama sa mga mag-aaral sa kanilang pagbisita sa mga barangay. Ngunit paalalahanan sila na humingi ng permiso sa kanilang magulang. Maaari din namang kayo mismo ang susulat sa mga magulang upang ihingi ng pahintulot ang mga bata.

Ipaalala din sa mga bata ang kahalagahan ng pagtatala ng kanilang mga makakalap na impormasyon sa barangay.

Hakbang 5
Ipaalala sa mga pangkat na isulat ang mga burador ng brochure sa lalong madaling panahon pagkatapos ng kanilang pagbisita sa barangay, habang bago pa sa isip nila ang mga natutunan sa barangay.

Sa pagplapano naman ng disenyo ng brochure ng mga graphic designer ng bawat pangkat ay baka kailangang gumamit sila ng computer center. Makipag-ugnay sa Center Manager tungkol sa bagay na ito.

Hakbang 6
Upang matulungan ang mga pangkat na magawa ang hakbang na ito, magtakda ng espesyal na pagkikita ng klase (class session), kasama kayo, sa isang Sabado sa loob ng computer center. Maaaring buong araw ang pagtitipon na ito.

Sa una ay pag-uusapan ng bawat pangkat kung paaano higit na mapapaganda, kung kinakailanganan, ang teksto ng brochure na sinulat ng mga editor. Titingnan din ng mga miyembro ang disenyo ng brochure na ginawa ng dalawang graphic designer ng pangkat. Ipaalala sa mga pangkat na gawing gabay sa pagrerebisa ng nilalaman at format ng brochure ang rubric na makikita sa Ebalwasyon.

Pagkatapos ay ang pag-eencode at layout ng brochure gamit ang isang word processing software o kaya’y publishing software. Gamitin kung anuman ang programang mayroon ang computer center. Maaari ninyo (kayo ng Center Manager) silang bigyan ng payo sa kanilang paggawa sa aspetong ito ng webquest.

Maaring hindi matapos ang pag-eencode sa loob ng araw na ito. Ngunit magtakda ng araw ng pagsusumite sa susunod na linggo o makalipas ang ilang araw lamang. Sabihin sa mga pangkat na maaari nilang ipagpatuloy ang pag-eencode sa mga susunod na araw, sa kanilang vacant period.

Hakbang 7
Kolektahin ang mga group output (brochure) sa takdang araw sa loob ng klase.

Batiin ang mga mag-aaral sa kanilang pagkakabuo sa proyekto at magbigay ng maikling paglalagom ng mga natutunan nila sa paggawa ng webquest.

Hakbang 8
Pagkatapos ng paglalagom ay bigyan ng sipi ng self-assessment at peer evaluation forms ang bawat mag-aaral. Kung hindi makakagawa ng sipi para sa bawat isa ay isulat ang mga form sa manila paper upang kopyahin na lamang ng mga mag-aaral at sagutin sa isang pirasong papel. Maaaring ipagawa ang hakbang na ito bilang gawaing pambahay (homework) ngunit kolektahin ang mga sagot sa susunod na araw.

Pagkatapos ng webquest (kapag naisumite na ang mga group output at ang mga sagot sa self-assessment at peer evaluation):
1. Gamitin ang rubric sa ebalwasyon ng gawa ng bawat pangkat, bigyan ng angkop na puntos ang self-assessment at peer evaluation, at pagkatapos ay sumahin ang pinal na grado sa webquest ng bawat mag-aaral.
2. Ipaalam sa bawat mag-aaral ang kanyang grado sa webquest.
 
   
   
       

Copyright 2004 by the Foundation for IT Education & Development. All rights reserved.