Teaching with the Web:
A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gabay sa Guro para sa El Pueblo de Los Hilongos

ASIGNATURA AT BAITANG/TAON
Araling Panlipunan 1

MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO
Sa webquest na ito makikita ng mga mag-aaral ang patunay ng mga aralin tungkol sa paksang, Konsolidasyon at Integrasyon ng Kulturang Espanyol sa panahon ng pananakop.

Sa pamamagitan ng webquest inaasahang masusuri ng mga mag-aaral ang pagbabagong kultural na naganap sa panahon ng Kastila, na makikita sa pangmatagalang impluwensiya ng mga Espanyol sa wika, pagkain, arkitektura, at sining ng mga pamayanan na katulad ng Hilongos sa probinsiya ng Leyte.

Liban dito, sinasanay sa pamamagitan ng webquest ang kakayahan ng mga mag-aaral na:
1. Gumamit ng iba’t ibang batis ng datos o impormasyon (sources of information), kasama na ang World Wide Web;
2. Magsagawa ng panayam sa mga eksperto gamit ang isang plano o gabay sa panayam (kasama rito ang kasanayan sa maunawaing pakikinig;
3. Sumulat ng iba’t ibang teksto, kagaya ng mga tekstong naglalarawan, nagkukuwento, at nagpapaliwanag;
4. Maipakita ang pagiging malikhain at masining sa pagsulat sa pamamagitan ng pagbuo ng isang magasin na may iba’t ibang teksto at litrato;
5. Makipagtulungan sa kapwa mag-aaral upang magkaroon ng mahusay na gawa; at
6. Magtasa ng sariling gawa at gawa ng mga kamag-aaral.

Mapapansing karamihan sa mga kasanayang huling nabanggit ang sinasaklaw ng Filipino 1, kung kaya’t maaari ring makipagtulungan ang guro ng Araling Panlipunan 1 sa guro ng Filipino 1 sa pagsasagawa ng webquest na ito.

PANAHON NG PAG-AARAL
4 na linggo

PROSESO

Bago simulan ang webquest:
1. Pag-aralan ang lahat ng bahagi ng webquest.
2. Maghanda ng isang work plan, kung saan nakasaad ang mga petsang sasaklawin ng bawat hakbang sa proseso ng webquest. Tiyaking matatapos sa loob ng magkakasunod (consecutive) na apat na linggo ang webquest, upang mapanatili ang interes ng mga mag-aaral sa gawaing ito.
3. Ihanda ang mga materyales o kagamitang kailangang ibigay sa mga mag-aaral sa orientation session, katulad ng sipi ng webquest (i-print ang printer-friendly version; ito ang may panandang printer icon sa listahan ng mga webquest sa sourcebook na ito).
4. Makipag-ugnayan sa Center Manager tungkol sa paggamit ng computer center (ito ay isa sa mga dahilan kung bakit kailangan ng work plan) at hingin ang kanyang tulong sa ilang hakbang sa webquest (lalo na sa Hakbang 2 at 5).

Ang sumusunod ang mga kinakailangang gawin para sa bawat hakbang ng webquest:

Hakbang 1
Ipaliwanag sa klase ang webquest. Bigyang diin ang Gawain at Ebalwasyon at pagkatapos ay isa-isahin ang Proseso. Anyayahan ang mga mag-aaral na magtanong upang maliwanagan sila sa proyektong ito, at bigyan ng angkop na kasagutan ang kanilang mga tanong.

Bumuo ng mga pangkat ng estudyante na may 11 miyembro. Tiyaking mayroong magandang kombinasyon ng mga kakayahan sa bawat pangkat.

Bigyan ng panahon ang mga pangkat na pag-usapan kung sino sa kanila ang gaganap sa iba’t ibang tungkulin. Tiyaking ang pagpili ng mga tungkulin ay hindi dikta ng isa o ilang miyembro lamang ng pangkat kundi bunga ng demokratikong pag-uusap ng lahat ng miyembro. Kinakailangang komportable ang bawat miyembro sa kanyang tungkulin dahil mayroon siyang angkop na kakayahan para dito.

Hakbang 2
Isagawa ang hakbang na ito sa computer center upang matiyak na marunong ang lahat na gumamit ng Internet at magkakaroon sila ng angkop na background information tungkol sa paksa ng webquest.

Kung kulang ang isang class session sa computer center, ipaalala na maaari nilang ipagpatuloy ang background research sa kanilang bahay kung sila ay may PC at Internet connection o kaya’y sa mga Internet cafe. Ngunit ang pinaka mainam ay bigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral na gumamit ng computer center sa kanilang vacant period.

Hakbang 3
Ipaalala sa mga pangkat ang mga petsang saklaw ng hakbang na ito. Sa loob ng dalawang linggong inilaan dito, tanungin ng ilang beses sa isang linggo ang bawat pangkat tungkol sa kanilang nakakalap na impormasyon sa pamamagitan ng pagmamasid at pakikipagpanayam upang matiyak na ginagawa nila ang field research.

Hakbang 4
Ipaalala sa mga pangkat na isulat ang mga burador ng kanilang artikulo sa lalong madaling panahon matapos makalikom ng kinakailangang impormasyon upang hindi makalimutan ang mga napag-alaman. Kumustahin din ang mga graphic designer sa bawat pangkat na dapat ay mag-aayos ng mga litrato at gagawa ng disenyo ng pabalat ng magasin sa linggong ito.

Hakbang 5
Upang matulungan ang mga pangkat na magawa ang hakbang na ito, magtakda ng espesyal na pagkikita ng klase (class session) sa isang Sabado sa loob ng computer center. Maaaring buong araw ang pagtitipon na ito.

Sa una ay pag-uusapan ng bawat pangkat ang mga burador ng iba’t ibang artikulong sinulat ng mga miyembro at aayusin ang mga ito ayon sa mga mungkahi ng lahat ng miyembro. Pag-uusapan din ng mga pangkat ang mga litratong pinili ng graphic designer at ang disenyo ng pabalat. Maaaring ayusin pa ang mga ito ayon sa mungkahi ng mga miyembro.

Ipaalala sa mga pangkat na gawing gabay sa pagrerebisa ng mga artikulo, litrato, at pabalat ng magasin ang rubric na makikita sa Ebalwasyon.

Maaari ding sa halip na sulat kamay lamang ang magasin ay ipa-encode ninyo ito gamit ang isang word processing program katulad ng StartWriter. Kung gayon ay tuturuan ninyo ng Center Manager ang mga mag-aaral kung paaano gagawin ito at kung paano i-scan ang mga litrato upang mapasama sa dokumento.

Maaring hindi matapos ang pag-encode sa loob ng araw na ito. Ngunit magtakda ng araw ng pagsusumite sa susunod na linggo o makalipas ang ilang araw lamang. Sabihin sa mga pangkat na maaari nilang ipagpatuloy ang pag-encode sa mga susunod na araw, sa kanilang vacant period.

Hakbang 6
Kolektahin ang mga group output sa takdang araw sa loob ng klase.

Batiin ang mga mag-aaral sa kanilang pagkakabuo sa proyekto at magbigay ng maikling paglalagom ng mga natutunan nila sa paggawa ng webquest.

Hakbang 7
Pagkatapos ng paglalagom ay bigyan ng sipi ng self-assessment at peer evaluation forms ang bawat mag-aaral. Kung hindi makakagawa ng sipi para sa bawat isa ay isulat ang mga form sa manila paper upang kopyahin na lamang ng mga mag-aaral at sagutin sa isang pirasong papel. Maaaring ipagawa ang hakbang na ito bilang gawaing pambahay (homework) ngunit kolektahin ang mga sagot sa susunod na araw.

Pagkatapos ng webquest (kapag naisumite na ang mga group output at ang mga sagot sa self-assessment at peer evaluation):
1. Gamitin ang rubric sa ebalwasyon ng gawa ng bawat pangkat, bigyan ng angkop na puntos ang self-assessment at peer evaluation, at pagkatapos ay sumahin ang pinal na grado sa webquest ng bawat mag-aaral.
2. Ipaalam sa bawat mag-aaral ang kanyang grado sa webquest.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------