Teaching with the Web:
    A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests
 
             
 
Overview WebQuests Teacher’s Guides
to the WebQuests
Treasure Hunts Teacher’s Guides
to the Treasure Hunts
Forms Contributors
 
     
 

Gabay sa Guro para sa Reaksyon sa Pananakop

ASIGNATURA AT BAITANG/TAON
Filipino 1

Printer Friendly Version


MGA KASANAYAN SA PAGKATUTO
Tatlong yunit at limang kabanata sa kurikulum ng Araling Panlipunan 1 ang tungkol sa reaksyon ng mga Pilipino sa pananakop ng mga dayuhan:
• Yunit III - Paglinang sa Kamalayang Pilipino
Kabanata 8 – Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino
• Yunit IV - Pagsibol at Pag-unlad ng Nasyonalismong Pilipino
Kabanata 9 - Paglinang ng Nasyonalismong Pilipino
Kabanata 10 - Reaksyon sa Pamahalaang Kolonyal
• Yunit V - Paghadlang sa Nasyonalismong Pilipino
Kabanata 11 - Mga Patakarang Pagsupil ng mga Amerikano
Kabanata 12 - Pagkabalam ng Pagsasarili

Sa webquest na ito makikita ng mga mag-aaral ang ilang patunay ng mga reaksyon ng ating mga ninuno sa pagkitil ng kanilang kalayaan. Makikita rin sa webquest na ang kasaysayan ng bansa ay binubuo ng mga pangyayari sa lahat ng dako ng Pilipinas, maging ng komunidad kung saan sila lumaki.

Ang mga espesipikong kasanayan na inaasahang mahahasa sa pamamagitan ng webquest ay ang sumusunod:
• Naipapahayag ang pagpapahalaga sa kagitingan ng mga mamamayan sa iba’t ibang pamayanan sa buong kapuluan;
• Nabibigyang-puna ang reaksyon ng mga Pilipino sa dayuhang nagtangkang sumakop dito;
• Naibibigay ang kahulugan ng nasyonalismong Pilipino;
• Napapahalagahan ang paninindigan ng mga Katipunero na makamit ang kalayaan.
• Napapahalagahan ang mga naiaambag ng mga rebolusyonaryong lider sa pagtataguyod ng kasarinlan sa panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano.
• Naipagmamalaki ang ipinakitang kagitingan ng mga Pilipino upang mapalayang muli ang Pilipinas

Liban dito, sinasanay sa pamamagitan ng webquest ang kakayahan ng mga mag-aaral na:
1. Gumamit ng World Wide Web bilang batis ng kaalaman;
2. Magsagawa ng panayam sa mga eksperto gamit ang isang plano o gabay sa panayam (kasama rito ang kasanayan sa maunawaing pakikinig;
3. Sumulat ng tekstong naglalahad at ng kathang buhay;
4. Maipakita ang pagiging malikhain at masining sa pagsulat;
5. Gumamit ng isang word processing program para sa paglalathala ng sinulat (optional);
6. Makipagtulungan sa kapwa mag-aaral upang magkaroon ng mahusay na gawa; at
7. Magtasa ng sariling gawa at gawa ng mga kamag-aaral.

PANAHON NG PAG-AARAL
4 na linggo

PROSESO

Bago simulan ang webquest:
1. Pag-aralan ang lahat ng bahagi ng webquest.
2. Maghanda ng isang work plan, kung saan nakasaad ang mga petsang sasaklawin ng bawat hakbang sa proseso ng webquest. Tiyaking matatapos sa loob ng magkakasunod (consecutive) na apat na linggo ang webquest, upang mapanatili ang interes ng mga mag-aaral sa gawaing ito.
3. Ihanda ang mga materyales o kagamitang kailangang ibigay sa mga mag-aaral sa orientation session, katulad ng sipi ng webquest (i-print ang printer-friendly version; ito ang may panandang printer icon sa listahan ng mga webquest sa sourcebook na ito).
4. Makipag-ugnayan sa Center Manager tungkol sa paggamit ng computer center (ito ay isa sa mga dahilan kung bakit kailangan ng work plan) at hingin ang kanyang tulong sa ilang hakbang sa webquest (lalo na sa Hakbang 2a at 3c).

Ang sumusunod ang mga kinakailangang gawin para sa bawat hakbang ng webquest:

Hakbang 1
Ipaliwanag sa klase ang webquest. Bigyang diin ang Gawain at Ebalwasyon at pagkatapos ay isa-isahin ang Proseso. Anyayahan ang mga mag-aaral na magtanong upang maliwanagan sila sa proyektong ito, at bigyan ng angkop na kasagutan ang kanilang mga tanong.

Bumuo ng mga pangkat ng estudyante na may 4-5 miyembro. Tiyaking mayroong magandang kombinasyon ng mga kakayahan sa bawat pangkat.

Ang bawat pangkat ay aatasang magsaliksik tungkol sa pag-aalsa laban sa isang uri ng mananakop sa isang parte o bahagi ng Dumaguete. Maaaring random ang pag-aatas na ito, kung saan bubunot ang bawat pangkat ng isang piraso ng papel kung saan nakasulat ang parte ng Dumaguete at uri ng mananakop na sasaklawin ng kanilang pananaliksik.

Pagkatapos ay bigyan ng panahon ang mga pangkat na pag-usapan kung sino sa kanila ang gaganap sa iba’t ibang papel o role. Tiyakin na ang pagpili ng mga papel ay hindi dikta ng isa o ilang miyembro lamang ng pangkat kundi bunga ng demokratikong pag-uusap ng lahat ng miyembro. Kinakailangang komportable ang bawat miyembro sa kanyang papel na gagampanan dahil mayroon siyang angkop na kakayahan para dito.

Hakbang 2a
Makipag-ugnayan sa Center Manager upang sa computer center ganapin ang susunod ninyong klase kung saan babasahin ng mga mag-aaral ang mga website na nakalista sa Mga Sanggunian.

Tiyaking magagawa ng mga mag-aaral ang background research sa loob ng itinakdang panahon (1 linggo).

Hakbang 2b-2d
Dahil nasa unang baitang lamang ng high school ang mga mag-aaral, maaaring mangailangan sila ng masusing superbisyon sa kanilang pananaliksik lalo na sa pakikipagpanayam sa mga eksperto. Bigyan sila ng mga listahan ng mga nakasulat na sangguniaan, kasama na ang impormasyon kung saan makikita ang mga ito. Alamin din kung sinong mga lokal na historyador ang kanilang maaaring kapanayamin, at makipag-ugnayan sa mga ito upang bigyan nila ng oras ang pakikipag-usap ng mga mag-aaral sa kanila.

Sa loob ng dalawang linggong inilaan sa mga hakbang na ito, tanungin ng ilang beses sa isang linggo ang bawat pangkat tungkol sa kanilang nakakalap na impormasyon nang sa gayon ay magabayan mo sila kung kinakailangan. Ipaalala din sa mga bata ang kahalagahan ng pagtatala ng kanilang mga makakalap na impormasyon.

Hakbang 3a at 3b
Ipaalala sa mga mag-aaral na mahalagang maisulat ang burador ng ulat sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pananaliksik, kung kaya’t dapat ay kaagad ibigay ng mga kinauukulan ang kanilang mga tala sa editor ng pangkat.

Hakbang 3c
Upang matulungan ang mga pangkat na magawa ang hakbang na ito, magtakda ng espesyal na pagkikita ng klase (class session), kasama kayo, sa isang Sabado sa loob ng computer center. Maaaring buong araw ang pagtitipon na ito.

Sa una ay babasahin ng ibang miyembro ng bawat pangkat ang burador ng ulat na sinulat ng editor. Pag-uusapan nila kung paaano ito higit na mapapaganda, kung kinakailangan. Kasama sa kikilatisin ng ibang miyembro ang mga litrato at ang pagkakayos sa mga ito. Ipaalala sa mga pangkat na gawing gabay sa pagrerebisa ng ulat ng grupo ang checklist na makikita sa Ebalwasyon.

Kung may sapat na panahon ay turuan ninyo ng Center Manager ang mga mag-aaral na i-encode ang kanilang mga ulat, i-scan ang mga litrato, at i-layout o ayusin ang buong ulat gamit ang word processing software sa computer center. Maaaring hindi matapos ang pag-encode sa loob ng araw na ito. Ngunit magtakda ng araw ng pagsusumite ng ulat sa susunod na linggo o makalipas ang ilang araw lamang. Sabihin sa mga pangkat na maaari nilang ipagpatuloy ang pag-encode sa mga susunod na araw, sa kanilang vacant period.

Hakbang 4
Kolektahin ang mga ulat ng grupo sa takdang araw sa loob ng klase.

Batiin ang mga mag-aaral sa kanilang pagkakabuo sa proyekto at magbigay ng maikling paglalagom ng mga natutunan nila sa paggawa ng webquest.

Pagkatapos ay bigyan ng sipi ng self-assessment at peer evaluation forms ang bawat mag-aaral. Kung hindi makakagawa ng sipi para sa bawat isa ay isulat ang mga form sa manila paper upang kopyahin na lamang ng mga mag-aaral at sagutin sa isang pirasong papel. Maaaring ipagawa ang hakbang na ito bilang gawaing pambahay (homework) ngunit kolektahin ang mga sagot sa susunod na araw.

Pagkatapos ng webquest (kapag naisumite na ang mga group output at ang mga sagot sa self-assessment at peer evaluation):
1. Gamitin ang checklist sa ebalwasyon ng ulat ng bawat pangkat, bigyan ng angkop na puntos ang self-assessment at peer evaluation, at pagkatapos ay sumahin ang pinal na grado sa webquest ng bawat mag-aaral.
2. Ipaalam sa bawat mag-aaral ang kanyang grado sa webquest.
 
   
   
       

Copyright 2004 by the Foundation for IT Education & Development. All rights reserved.