Ebalwasyon

Makikita sa rubric sa ibaba na ang bawat bahagi ng inyong magasin ay bibigyan ng karampatang iskor o marka.

5 = higit sa inaasahan                   4 = mahusay            3 = katamtaman             2 = nagsisimula pa lamang          1 = wala/hindi pa

 Editorial
_____ Nagbibigay ng paglalagom ng nilalaman ng magasin
_____ Maayos at lohikal ang organisasyon ng mga ideya
_____ May wastong baybay, wastong bantas, at wastong gramatika
_____ Nahihikayat ang mambabasa na basahin ang nilalaman ng magasin             

Ulat tungkol sa impluwensiya sa wika
_____May glosari ng 10 salitang hango o hiram sa Espanyol, kasama ang original na kahulugan sa Espanyol at ang kahulugan sa Bisaya
         (o salita ng mga taga-Hilongos)
_____ Maayos ang paglalahad (presentation) ng glosari at madaling basahin/gamitin
_____ Nahihikayat ng panimula ang mambabasa na tunghayan ang glosari
_____ Maikli ngunit kawili-wili at epektibo ang pagtatapos (conclusion)
_____ Gumagamit ng wastong baybay, wastong bantas, at wastong gramatika
_____ Angkop sa teksto at kawili-wili ang guhit (drawing) o artwork na kasama ng glosari

Sanaysay tungkol sa impluwensiya sa pagkain
_____ May 2-3 recipe ng mga lokal an putahe na impluwensiya ng mga Espanyol
_____ Napatutunayan sa mga mambabasa na impluwensiyang Espanyol ang mga putahen nabanggit
_____ Maayos at madaling sundan ang paglalahad ng recipe
_____ Ang maikling panimula ay nakakatawag pansin sa mga recipeng inilalahad
_____ Angkop at epektibo ang pagtatapos (conclusion) na ginamit
_____ Gumagamit ng wastong baybay, wastong bantas, at wastong gramatika
_____ Malinaw at kakikitaan ng angkop na detalye ang larawan ng putahe (o paghahanda nito)  
Sanaysay na naglalarawan ng impluwensiya sa arkitektura
_____ Dalawang bahay o gusali o mga aspeto/bahagi nito ang inilalarawan
_____ Gumagamit ng konkreto at angkop na mga salita sa paglalarawan
_____ Pinapatunayang impluwensiyang Espanyol ang makikita sa mga istrukturang inilalarawan sa pamamagitan ng pagtalakay ng
          ilang elemento o aspeto ng disenyong kolonyal
_____ Maayos at lohikal ang organisasyon ng mga ideya
_____ May wastong baybay, wastong bantas, at wastong gramatika
_____ Malinaw at kakikitaan ng angkop na detalye ang larawan ng mga istrukturang inilalarawan sa sanaysay
Sanaysay na naglalarawan ng impluwensiya sa sining
_____ Buo ang pagtalakay sa sining na napili—samakatwid ay tinatalakay ang mahahalagang aspeto nito
_____ Gumagamit ng konkreto at angkop na mga salita sa pagtalakay sa sining na napili
_____ Maayos at lohikal ang organisasyon ng mga ideya
_____ May wastong baybay, wastong bantas, at wastong gramatika
_____ Malinaw at kakikitaan ng angkop na detalye ang larawan ng sining na tinatalakay

Disenyo ng Pabalat
_____ Angkop ang disenyong napili sa mga tema o mensahe ng magasin sa kabuuan
_____ Angkop ang gamit ng kulay
_____ Angkop ang napiling font size at style para sa pangalan ng magasin at iba pang teksto sa pabalat
_____ Kaaya-ayang tingnan ang pabalat

Isang marka lamang ang ibibigay sa lahat ng miyembro ng pangkat—ang total score ng pangkat para sa magasin. Kung kaya’t kailangang magtulungan kayo sa pagpapaganda sa lahat ng bahagi ng magasin.

Ang grado ng bawat mag-aaral ay kukunin sa marka para sa magasin ng buong pangkat (70%), grado sa pagtatasa sa sarili o self-assessment (15%), at grado sa pagtatasa ng mga ka-grupo o peer evaluation (15%).
 

PAGTATAPOS

Sa ayaw man natin o sa gusto, naimpluwensiyahan ng mga Kastila ang ating kultura. Dala ito ng napakahabang panahon ng kanilang pananakop. Ang mahalaga ay mapahalagahan natin kung paano ginawang “sariling atin” ng ating mga ninuno ang mga impluwensiyang Espanyol at sa paglipas ng panahon ay naging bahagi ang mga ito ng kulturang Pilipinong dapat nating ipagmalaki.