Teaching with the Web:
A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Pueblo de los Hilongos (Konsolidasyon at Integrasyon ng Kulturang Espanyol): Isang WebQuest Para sa Unang Taon ng High School (Araling Panlipunan)

Sinulat nina F. Galia at P. Arinto


Panimula
Sa loob ng 333 taon ang Pilipinas ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espanya. Ito ay nagdulot ng panandalian at pangmatagalang epekto sa pulitika, ekonomiya at panlipunang pamumuhay ng mga Pilipino.

Ang mga pangmatagalang epekto ng kolonyalismong Kastila ay makikita natin sa maraming aspeto ng ating kultura hanggang sa kasalukuyan, lalo na sa dominanteng relihiyon sa ating bansa—ang Katolisismo. Pag-aaralan natin sa gawaing ito ang mga impluwensiyang Espanyol sa ibang aspeto ng ating kultura liban sa relihiyon. At bibigyang pansin natin ang mga impluwensiyang Espanyol sa Hilongos, ang ating bayan.

Ang Hilongos ay isang mapayapang lungsod na matatagpuan sa may Timog kanlurang bahagi ng lalawigan ng Leyte. Ito ay may kabuuang lawak na 18,914.22 ektarya. Pinangalanan itong El Pueblo de los Hilongos ng mga Kastila noong 1603.

Gawain (Task)
Ang produkto ng ating pag-aaral sa mga impluwensiyang Espanyol sa kultura ng Hilongos ay isang “magazine” na binubuo ng ilang artikulo at mga litrato. Magkakaroon ng isang artikulo tungkol sa bawat isa sa mga sumusunod na paksa:

· mga impluwensiyang Espanyol sa wika ng mga taga-Hilongos
· mga impluwensiyang Espanyol sa pagkain ng mga taga-Hilongos
· mga impluwensiyang Espanyol sa arkitektura ng mga taga-Hilongos
· mga impluwensiyang Espanyol sa sining (arts and crafts) ng mga taga-Hilongos

Tatalakayin ng bawat artikulo ang mga impluwensiyang makikita hanggang sa kasalukuyan. Tatalakayin din kung paano natin binigyan ng sariling kahulugan o ginawang Pilipino ang mga orihinal na salita at gawa ng mga Espanyol sa mga larangang nabanggit.

Basahin ang mga hakbang sa pagbuo ng magasin.

Mga Hakbang (Process)
1. Gagawin ninyo ang magasin bilang isang pangkat na binubuo ng 11 miyembro. Ang bawat miyembro ay may tungkuling gagampanan. Kapag nasabi na ng inyong guro kung sino ang inyong mga ka-grupo, pag-usapan ninyo kung sino ang gaganap sa bawat tungkulin. Ang mga tungkulin ay ang sumusunod:

Papel Blg. Ng Miyembro Mga Tungkulin
Linguist


 

2

Lilikom ng mga impormasyon tungkol sa mga impluwensyang Espanyol sa wika ng mga taga-Hilongos o wikang Bisaya

Susulat ng isang artikulo o sanaysay tungkol sa impormasyong nakalap. Ang artikulo ay kinakailangang binubuo ng:

(1) maikli ngunit kaaya-ayang panimula
(2) isang glossary ng di kukulangin ng 10 salitang hango sa Espanyol na kasama ang orihinal na kahulugan sa Espanyol at ang kahulugan sa Bisaya
(3) maikling pagtatapos
Food expert

2

Lilikom ng mga impormasyon tungkol sa mga impluwensyang Espanyol sa pagkain ng mga taga-Hilongos

Susulat ng isang artikulo o sanaysay tungkol sa impormasyong nakalap. Ang artikulo ay kinakailangang binubuo ng:

(1) maikling ngunit kaaya-ayang panimula
(2) 2-3 recipe ng mga putaheng Hilongos na may impluwensiyang Espanyol
(3) maikling pagtatapos
Architect

 

2

Lilikom ng mga impormasyon tungkol sa mga impluwensyang Espanyol sa arkitektura ng mga taga-Hilongos

Susulat ng isang artikulo o sanaysay tungkol sa impormasyong nakalap. Ang artikulo ay kinakailangang binubuo ng:

(1) maikling ngunit kaaya-ayang panimula
(2) paglalarawan (description) ng 2 bahay o gusali sa Hilongos na may impluwensiyang Espanyol
(3) maikling pagtatapos
Artist


 

2

Lilikom ng mga impormasyon tungkol sa mga impluwensyang Espanyol sa mga sining (arts and crafts) ng mga taga-Hilongos

Susulat ng isang artikulo o sanaysay tungkol sa impormasyong nakalap. Ang artikulo ay kinakailangang binubuo ng:

(1) maikling ngunit kaaya-ayang panimula
(2) paglalarawan (description) ng 2 sining (halimbawa, paghahabi, paglililok, pagbuburda) sa Hilongos na may impluwensiyang Espanyol
(3) maikling pagtatapos
Graphic Designer

 

2

Kukuha ng mga larawan na may kaugnayan sa nilalaman ng artikulo tungkol mga impluwensyang Espanyol sa pagkain, arkitektura, at sining sa Hilongos (di kukulangin ng isang larawan para sa bawat artikulo)

Gagawa ng guhit (drawing) tungkol sa isang salitang kasama sa glossary sa artikulo tungkol sa impluwensyang Espanyol sa wika ng mga taga-Hilongos

Susulat ng caption para sa bawat larawan at guhit

Gagawa ng disenyo ng pabalat (cover design) ng magasin
Editor-in-chief


 

1

Susulat ng editorial (4-5 talata) ng magasin. Ang editorial ay isang paglalagom ng nilalaman ng magasin. Dito rin ipinapaliwanag ang kabuuang tema ng magasin.

Mangangasiwa sa pagbubuo ng magasin at magsisilbi bilang lider ng pangkat

Pansinin ninyo na hindi mabubuo ang magasin kung hindi gagawa ang bawat miyembro. Kinakailangang paghatian ninyo ang mga gawain. Tiyaking tugma ang tungkuling gagampanan sa kakayahan at interes ng bawat miyembro.

Ang pagpili ng tungkulin ng bawat miyembro ay dapat gawin sa isang pulong ng pangkat. Gagawin ito sa loob ng silid-aralan sa araw ng pagpapaliwanag sa webquest at pagbubuo ng mga pangkat ng inyong guro.

2. Kapag alam na ng bawat isa ang kanyang gagawin, simulan na ang background research o pagbabasa ng mga website, aklat at iba pang nakasulat na batis ng impormasyon tungkol sa impluwensyang Espanyol sa kulturang Pilipino. Nakasulat sa Sanggunian ang ilang website na maaari ninyong basahin. Maghanap ng iba pang nakasulat na sanggunian.

Kailangang gawin ng lahat ng miyembro ng pangkat ang background research. Kailangan ninyo ito upang magawa ninyo nang mabuti ang inyong field research (ang susunod na hakbang). Tapusin ang background research sa loob ng isang linggo.

3. Gawin ang field research kung saan ay magmamasid (observation) at kakapanayamin (interview) ninyo ang ilang taga-Hilongos upang makakakuha ng espesipikong impormasyong kailangang isama sa mga artikulo.

Halimbawa ay kakapanayamin ng mga linguist sa grupo ang isang nakatatandang guro na marunong ng Espanyol tungkol sa ilang salitang Bisaya na hango sa Espanyol. Maaari ding ilang tao (katulad ng inyong mga lolo at lola, mga magulang, mga lokal na linggwistiko) ang kapanayamin tungkol dito (parang survey).

Kakapanayamin naman ng mga food expert ang ilang magagaling na taga-luto sa Hilongos (maaaring kapamilya nila ang mga ito) tungkol sa mga putaheng may impluwensiyang Espanyol. Itatanong nila ang mga sangkap ng putahe at kung paano ito niluluto.

Ang mga arkitekto sa pangkat ay pipili ng dalawang bahay at/o gusali sa Hilongos na sa palagay nila ay may impluwensiyang Espanyol. Maaaring kapanayamin ang may-ari ng bahay o gusali upang mailarawan nang husto ang bahay (halimbawa, kailan ito itinayo, anong mga materyales ang ginamit, sino ang arkitekto o taga-disenyo, sino ang orihinal na may-ari, ano ang mga pagbabagong ginawa sa gusali).

Ang mga artist ay pipili ng isang sining sa Hilongos na sa palagay nila ay may impluwensiyang Espanyol at kakapanayamin nila ang mga may alam tungkol dito. Itatanong nila ang mga impormasyong katulad ng ano ang mga materyales na gamit, ano ang mga hakbang sa paggawa, gaano katagal nang ginagawa ang sining na ito sa Hilongos, sino ang nagsimula, ilang tao ang gumagawa, kung ito ba ay napagkakakitaan ng pera, at iba pang impormasyong may kaugnayan dito.

Ang mga graphic designer naman ay kukuha ng mga litrato para sa bawat artikulo. Kinakailangang sabihin ng mga arkitekto, food expert, at artists kung ano ang dapat kunan ng litrato. Sasabihin din ng mga lingguist kung anong salita (ipaliwanag ang kahulugan nito) ang dapat gawan ng guhit.

Magkasama dapat ang bawat pares o dalawang miyembro ng pangkat na may parehong tungkulin sa paggawa ng field research. Ang editor-in-chief naman ay kinakailangang sumangguni sa bawat pares tungkol sa kanilang napiling paksa upang magkaroon siya ng ilang detalyeng maisasama sa kanyang editorial.

Kailangang matapos ang field research sa loob ng dalawang linggo.

4. Pagkatapos ng inyong field research, isulat ang inyong artikulo. Ang mga magkapares ay kinakailangang magtulungan sa pagsulat ng kanilang artikulo. Gamiting gabay sa pagsusulat ang rubric para sa pagmamarka ng inyong gawain na matatagpuan sa Ebalwasyon.

Sa hakbang ding ito gagawin ng mga graphic designer ang guhit para sa artikulo ng mga lingguist, isasaayos ang mga litrato para sa ibang artikulo, at gagawan ang mga ito ng caption. Gagawin na rin nila ang disenyo ng pabalat.

Gawin ang hakbang na ito sa loob ng isang linggo.

5. Magpulong kayo upang pag-usapan ang mga burador (draft) ng mga artikulo at buuin ang magasin. Marahil ay magtatakda ang inyong guro ng isang Sabado kung saan ninyo gagawin ang hakbang na ito kasama ang iba pang pangkat.

Sa unang bahagi ng pulong, na pangagasiwaan ng editor in chief, magpapalitan ng burador at babasahin ng bawat miyembro ang burador ng mga kapwa miyembro. Kasama dito ang tatlong artikulo at ang editorial. Pagkatapos ay magbibigay ng suhestiyon ang bawat isa upang mapaganda lalo ang bawat artikulo. Sunod ay titingnan ng lahat at pag-uusapan ang mga litrato, guhit, at disenyo ng pabalat. Magbibigay din ng suhestiyon upang higit na pagandahin ang mga ito. Ang pulong na ito ay matatapos sa loob ng 3 oras.

Pagkatapos ng talakayan ay aayusin ng mga kinauukulan ang kanilang burador. Aayusin din ng mga graphic designer ang kanilang ginawa ayon sa mga suhestiyon ng kagrupo. Ang pag-aayos na ito ay matatapos sa loob ng 2 oras.

Pagkatapos ay buuin ninyo ang magasin ng grupo. Gawan ito ng talaan ng nilalaman, isulat ang mga pangalan ninyo, at pagkabit-kabitin sa pamamagitan ng stapler o fastener ang iba’t ibang pahina. Matatapos ninyo ito sa loob ng 1 oras.

6. Isumite sa inyong guro ang inyong magasin sa huling dako ng araw ng paggawa sa ika-anim na hakbang.

7. Sagutin ang self-assessment at peer evaluation forms (bawat miyembro ang gagawa nito) bilang gawaing pambahay (homework) at isumite ang mga ito sa inyong guro sa takdang araw.
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------