Teaching with the Web:
A Collection of Online Treasure Hunts and Webquests

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mga Nakatagong Kagandahan: Isang WebQuest Para sa Ikaapat ng Taon ng High School (Filipino)

Sinulat nina F. Tandugon at P. Arinto


Panimula

Kilala ang Bohol sa kanyang mga magagandang tanawin kagaya ng Chocolate Hills, Panglao Island, at Loboc River. Maraming turista ang pumupunta sa mga lugar na ito.

Tunay na kabigha-bighani ang mga naturang lugar. Ngunit para sa ating mga taga-Bohol, kinakailangang higit sa pagkakakilala ng turista ang ating pagkakakilala sa ating probinsiya. Ano pa ang magagandang tanawin sa Bohol? Tuklasin natin ang mga ito.

Gawain (Task)

Sa webquest na ito, tutuklasin ninyo ang mga magagandang tanawin sa Tagbilaran City at bayan ng Maribojoc na hindi kilala o kaya’y kilala lamang ng mga tagaroon. Ilang halimbawa nito ay isang magandang hardin, isang matandang puno, isang lumang bahay, isang balon, isang kakaibang tanim o bulaklak. Kukunan ninyo ng litrato ang mga tanawing ito at gagawan ng maikling paglalarawan (description). Pagkatapos ay isasaayos ninyo ang mga larawan at tekstong sinulat ninyo sa isang brochure tungkol sa lugar kung saan makikita ang mga tanawing napili ninyo. Sa inyong brochure, ipapakita ninyo na ang mga tanawing napili ninyo ay kasing-halaga ng mga tanyag na tanawin katulad ng Chocolate Hills.

Proseso

1. Gagawin ninyo ang proyekto bilang mga pangkat na binubuo ng pito hanggang walong miyembro. Ang bawat pangkat ay maghahanap ng tatlong magandang tanawin sa isa o dalawang barangay sa Tagbilaran City o Maribojoc. Ang pagbubuo ng mga pangkat at pag-aatas ng barangay sa bawat pangkat ay gagawin sa pamamahala ng inyong guro.

2. Magpulong kayo ng inyong pangkat at magkasundo tungkol sa tungkulin ng bawat miyembro. Kinakailangan may tungkulin ang bawat isa. Ang mga tungkuling pagpipilian ay:

Miyembro Tungkulin
2 taga-panayam Kakapanayamin ang mga mamamayan ng lugar tungkol sa mga tanawing napili
2 graphic designer · Kukuha ng litrato ng mga tanawing napili
· Susulat ng caption para sa mga litrato
· Magdidisenyo ng brochure
1-2 mananaliksik Magsasaliksik tungkol sa lugar, kasama na ang kasaysayan nito
2 editor
 
· Susulat ng paglalarawan ng mga tanawing napili, kasama ang impormasyong nakuha ng mga tagapanayam at mananaliksik
· Susulat ng paghahambing sa mas kilalang tanawin kung saan ipapakita na mahalaga din ang mga napiling di-kilalang tanawin

3. Kung nakapili na ang lahat ng miyembro ng kani-kanilang tungkulin, simulan ang background research. Ito ang pagbabasa ng mga sangguniang makikita sa library at sa Internet bilang paghahanda para sa field research o pangangalap ng impormasyon mismo sa lugar o barangay na iniatas sa inyong pangkat. Ang mga sanggunian mula sa Internet ay nakalista sa Mga Sanggunian. Pag-aralan ang mga ito.

Sa pagkakataon ding ito maghahanap ang mananaliksik ng mga nakasulat na sanggunian tungkol sa bayan o barangay. Makikita ang mga ito sa aklatang pamprobinsiya (provincial library), provincial or city hall, at museo kung meron man.

Kinakailangang magbigay ang mananaliksik ng backgrounder tungkol sa barangay sa ibang miyembro ng pangkat sa panahong ito, o bago mag-field research.

Mayroon kayong dalawang linggo para sa background research.

4. Puntahan ang barangay na nakaatas sa grupo at alamin kung ano ang magagandang tanawin doon. Bago magpunta ay humingi ng permiso sa inyong mga magulang. Kung maaari ay magpasabi sa kapitan ng barangay na kayo ay bibisita ilang araw bago sa petsa ng pagbisita.

Ang kapitan ang una ninyong dapat puntahan pagdating sa barangay. Magpakilala at ipaliwanag ang inyong pakay. At pagkatapos ay magtanong na kung ano ang magagandang tanawin sa lugar na iyon.

Sa pagbisitang ito ninyo kukunan ng litrato ang mga tanawing makikita at kakapanayamin ang mga nakatira sa lugar, kasama ang kapitan, tungkol sa tanawing iyon (halimbawa, kailan pa naroon ang tanawing iyon, sino ang may-ari o unang nakapansin, ano ang kahalagahan nito sa komunidad).

Itala nang maayos ang lahat ng impormasyong makukuha, kasama na ang mga pangalan ng mga nakapanayam.

Maglaan ng isang araw lamang (isang Sabado) para sa pagbisita sa barangay.

5. Pagkatapos ng field research ay ayusin ang mga tala at ibigay ito sa mga editor ng pangkat. Susulatin ng editor ang burador ng brochure (kasama ang paghahambing sa mga tanawing inilalarawan sa mga tanyag na tanawin).

Kasabay nito ang pagplaplano ng disenyo ng brochure ng mga graphic designer, katulad ng pagpili ng estilo at laki ng mga font, kulay ng background at teksto, paglalagyan ng mga litrato at teksto, at iba pa.

Gawin ang hakbang na ito sa loob ng isang linggo.

6. Magpulong kayo ng inyong pangkat upang suriin ang mga burador na inihanda ng mga editor at disenyong inihanda ng graphic designer. Kinakailangang mapagkasunduan ninyo ang mga bagay na ito. Kung mayroong mga mungkahi upang higit pang mapaganda ang teksto at disenyo ay huwag magatubiling sabihin ito sa ibang miyembro. Tingnan sa Ebalwasyon kung paano mamarkahan ang inyo brochure.

Aayusin ng mga editor at graphic designer ang brochure ayon sa pinagkasunduan ng grupo. Gagawin nila ito sa loob ng isang linggo. 

7. Isumite sa guro ang pinal na bersyon ng brochure sa araw na itinakda.

8. Sagutin ang self-assessment at peer evaluation forms at isumite ang mga ito sa inyong guro. Ang mga ito ay gawaing indibidwal. Bawat miyembro ay gagawa nito para sa kanyang sarili.

Ebalwasyon
Ang pagmamarka ng inyong brochure ay batay sa sumusunod:

Criteria
 
Lubos na katanggap-tanggap
(5 puntos)
Katanggap-tanggap
(3 puntos)
Di katanggap-tanggap
(1 punto)
Pagka-kumpleto (Completeness) Lahat ng hinihinging impormasyon ay makikita sa brochure (teksto, mga litrato at mga caption ng tatlong tanawing di kilala) May kulang na isa o dalawang teksto, litrato at/o caption Maraming teksto, litrato at/o caption ang kulang
Organisasyon Lohikal ang pagkakaayos ng mga teksto at litrato; madaling sundan at maintindihan ang pagakakaayos ng nilalaman ng brochure May teksto o litrato na wala sa lugar ngunit karamihan ng nilalaman ng brochure ang nasa tamang lugar
 
Nakakalito ang pagkakaayos ng nilalaman ng brochure; maraming parte ang wala sa lugar
Pagkakasulat ng Teksto Puno nang detalye ang teksto at gumagamit ng wastong baybay, bantas, at balarila May ilang kulang na detalye at/o may ilang mali sa baybay, bantas, at balarila
 
Di gaanong madetalye; maraming mali sa baybay, bantas, at balarila
Kalidad ng mga larawan

 
Klaro at tama ang perspektibo; sa isang tingin sa bawat litrato ay nakikita ang kagandahan ng mga tanawing kinunan ng litratro. Isa o dalawang litrato ang di gaanong klaro o tama ang perspektiba Karamihan sa mga litrato ay di klaro (blurred) o mali ang perspektibo
Graphic design

 
Kaakit-akit ang brochure at madaling basahin dahil sa tamang kombinasyon ng kulay, estilo at laki ng mga font at pagkakaayos ng teksto at litratro (mga elemento ng disenyo) Kaakit-akit ang brochure at madaling basahin liban sa ilang parte dahil sa ilang mali sa kombinasyon ng mga elemento ng disenyo
 
Di gaanong kaakit-akit ang brochure at sa maraming parte ay mahirap basahin dahil sa mga mali sa kombinasyon ng elemento ng disenyo

Isang marka lamang ang ibibigay sa brochure sa lahat ng miyembro ng grupo. Kung kaya’t magtulungan kayo sa paggawa nito.

Bibigyan din ng marka ang self-assessment at peer evaluation. Mag-iiba ang inyong mga indibidwal na marka para sa proyekto dahil sa pagkakaiba ng marka sa self-assessment at peer evaluation.

Pagtatapos
Sana’y masiyahan kayo sa inyong pagtuklas sa maraming magagandang tanawin sa inyo kapaligiran. Kadalasan ay hindi natin nakikita ang kagandahan sa ating sariling bakod, dala marahil ng madalas na pagkakita natin sa mga ito. Ngunit paminsan-minsan ay busugin natin ang ating mata at puso sa kanilang kagandahan.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------